Nieuwsoverzicht

Nieuwe website voor RES NH Noord èn Zuid

De twee Energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid hebben hun online content op 16 maart samengebracht op één website: www.energieregionh.nl. De nieuwe website bundelt het nieuws, verhalen en kennis over de RES in Noord-Holland.

Lees verder

Participatie in Amsterdam onder de loep

Gemeente Amsterdam heeft veel bewoners geïnformeerd en mee laten denken over zoekgebieden voor windturbines. Toch is veel ophef ontstaan over de manier waarop bewoners zijn betrokken bij het proces. Daarom heeft de gemeente in het najaar van 2021 een reflectiefase ingeroepen. Een belangrijk onderdeel daarvan was een evaluatie, uitgevoerd door de Universiteit Leiden.  

Lees verder

‘Ga in gesprek bij zorgen over zoekgebieden’

De gemeenten in Noord-Holland gaan aan de slag met de RES. Het uitvoeringsprogramma is door bijna alle gemeenten vastgesteld.  Maar met de concretisering van de zoekgebieden uit de RES nemen zorgen toe over mogelijke hinder en schaarste op het net. Dat bleek tijdens een interactieve informatieavond over het uitvoeringsprogramma RES 1.0.

Lees verder

Kleine windturbines krijgen meer kansen

Kleine windturbines waren tot voor kort in Noord-Holland verboden, maar met de invoering van de Provinciale Omgevingsverordening 2020 zijn ze onder bepaalde voorwaarden toegestaan in het landelijk gebied. Voor wie is dit interessant? En hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan? Hierover ging het tijdens een online kennissessie op 20 januari.

Lees verder

Noord-Holland subsidieert solar carports

Provincie Noord-Holland trekt 1,5 miljoen euro subsidie uit voor overkapping van parkeerterreinen met zonnepanelen. De nieuwe subsidieregeling is bedoeld om de groei van deze ‘solar carports’ te versnellen. ‘We verwachten veel interesse’, zegt beleidsmedewerker Lútzen van den Dobbelsteen.

Lees verder

Proces Noord-Hollandse energiestrategieën degelijk en transparant

De regionale energiestrategieën in Noord-Holland zijn op een gestructureerde en transparante manier tot stand gekomen. Dat blijkt uit een rapport van I&O Research, dat onderzoek deed naar de communicatie en participatie bij de RES 1.0 van de energieregio’s Noord-Holland Noord en Zuid.

Lees verder

Regio’s maken concrete afspraken over realisatie zonne- en windenergieprojecten

Het uitvoeringsprogramma voor de Regionale Energiestrategieën (RES) in Noord-Holland is klaar. Hierin staat hoe de regio’s concrete projecten van zonne- en windenergie en regionale warmtebronnen gaan realiseren. De colleges van gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen besluiten in december en januari over dit programma. Belanghebbenden, zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners, zijn betrokken bij het opstellen van het programma.

Lees verder

“Ook uitvoering van de RES samen oppakken”

Overheden wisten elkaar goed te vinden bij de ontwikkeling van de RES 1.0.  “Nu willen we de uitvoering op dezelfde manier met elkaar aanpakken”, zegt Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat & Energie van de provincie Noord-Holland. Daarbij stuurt de provincie op het oplossen van schaarste. “We willen gemeenten die kampen met tekort aan menskracht, ondersteunen met middelen en capaciteit. Krapte op het elektriciteitsnet willen we verhelpen door procedures te versnellen en prioriteiten te stellen.”

Lees verder

Aan de slag met financiële participatie bij duurzame projecten

In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat 50 procent van de nieuwe duurzame energieopwek op land in eigendom komt van de lokale omgeving. Maar hoe doe je dat? Daarvoor hebben we samen met de provincie Noord-Holland de leidraad ‘Financiële participatie’ opgesteld, met hulp van gemeenten en initiatiefnemers. In de leidraad worden de verschillende fases van initiatief tot vergunning doorlopen en hoe financiële participatie daar een rol in speelt.

Lees verder

Het complete, eerlijke verhaal 

Het verhaal van de RES is tot nu vooral een verhaal geweest over de opgave uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te reduceren en de energietransitie die hiervoor nodig is. Het verhaal van de noodzaak dus. Dat verhaal gaat voorbij aan andere aspecten van de energietransitie, zoals de voordelen en kansen, maar ook de zorgen die mensen zich maken over de schade en hinder van windturbines. Daarom is het tijd voor een nieuw verhaal – het complete en eerlijke verhaal. What Design Can Do (WDCD) vroeg vijftien deskundigen wat dat zou kunnen zijn.

Lees verder

Nieuw knelpunt voor energielevering op het elektriciteitsnet in Noord-Holland

Liander publiceert elke 2 weken een update over de knelpunten op het elektriciteitsnet. Op 28 oktober is daarbij ook een update gegeven over Zaanstreek Waterland en een aangrenzend gebied in Amsterdam-Noord. In deze gebieden is de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Vanwege de snelle ontwikkelingen verwacht Liander bovendien dat op korte termijn op meer plekken schaarste op het elektriciteitsnet ontstaat. Een speciale Taskforce zet zich in voor tijdige en mogelijk versnelde netuitbreidingen.

Lees verder

“Als voorstander moet je brutaal zijn om gehoord te worden”

Een overweldigende meerderheid van de jongeren staat achter de plannen voor meer duurzame energie. Toch praten nog weinig jongeren mee in het RES-proces. JongRES spant zich in om meer jongeren te betrekken. Wat heeft de organisatie tot nu bereikt? En wat hoopt ze nog te bereiken? “De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn de push om jongeren en lokale bestuurders met elkaar in contact te brengen”, aldus Joachim Schellekens en Steven Heshusius van Jong RES Noord-Holland. Jongeren zijn er klaar voor. Daarbij mogen ze best brutaler zijn, menen ze.

Lees verder

Onderzoek: Overlast voor gemeenteraadsleden belangrijkste factor voor beoordeling energieprojecten

Afgelopen voorjaar heeft Alissa Valent in het kader van haar masterstudie Environmental Economics aan de VU onderzoek gedaan naar afwegingen van gemeenteraadsleden in Noord-Holland met betrekking tot de Regionale Energiestrategie. Van de 1.153 gemeenteraadsleden hebben er 122 de volledige vragenlijst ingevuld. Uitkomst is dat ‘overlast’ de belangrijkste factor is voor het beoordelen van een energieproject. Daarna volgen ruimtelijke samenhang, de impact op het landschap en hoe goed een project in het landschap kan worden geïmplementeerd.

Lees verder

Ambitie RES 1.0 ongewijzigd, zoekgebieden aangepast

De gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen hebben de afgelopen weken besloten over de Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0 van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Op de gemeente Landsmeer na is de RES overal vastgesteld, vaak met een motie of een amendement. Het resultaat is dat Noord-Holland de ambitie van 6,3 TWh uit de RES 1.0 overeind houdt, maar dat een aantal zoekgebieden aangepast wordt. De RES’en worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES voor doorrekening en advies door Planbureau voor de Leefomgeving. Het proces van de RES gaat nu over naar de uitvoeringsfase. De RES 1.0 wordt tot 2030 iedere twee jaar geactualiseerd.

Lees verder

Inwoners ontwerpen participatie voor zon op parkeerterrein

Heemstede is één van de eerste gemeenten die zon op parkeerterreinen wil realiseren. Het parkeerterrein van Sportpark Groenendaal is daarvoor het meest kansrijke zoekgebied. Idee is om daar met ontwerpend participeren aan de slag te gaan. Daarbij gaat het niet alleen om de inrichting van het parkeerterrein, maar ook van het participatieproces. “Omwonenden en gebruikers van het sportpark worden expliciet uitgenodigd om ook over stappen in het proces mee te denken”, aldus wethouder Nicole Mulder.

Lees verder

Dashboard toont de film van de energietransitie

In hoeverre maken we de ambities zoals ze in de Regionale Energiestrategieën staan waar? Hoe vordert de energietransitie? Om die vragen te beantwoorden zijn betrouwbare data nodig. Martha Klein van de provincie Noord-Holland staat aan de wieg van de RES-viewer en van het Dashboard Energietransitie, waarvan onlangs een update verscheen. Het dashboard toont de trends in de transitie. “Want daar gaat het om: niet om de foto, maar om de film”, aldus Klein. “Daarmee kun je prognoses maken en waar nodig bijsturen.”

Lees verder

“Het elektriciteitsnet is een cruciale schakel in de uitvoering van de RES”

In de RES 1.0 is op grond van draagvlak vaak gekozen voor op zon op dak. Die keuzes zijn niet altijd even gunstig voor het elektriciteitsnet. “Essentieel onderdeel in de uitvoering van de RES’en is de aansluiting op het elektriciteitsnet”, aldus Marjolijn Bonnike, relatiemanager bij netbeheerder Liander. “In de uitwerking van de zoekgebieden is het daarom belangrijk dat we gaan faseren. Want we kunnen niet al het werk aan het elektriciteitsnet tegelijk uitvoeren.”

Lees verder

“Monitoring van de voortgang wordt nu heel belangrijk”

Meer dan een rijdende trein was het RES-proces een voorbijvliegende raket waar programmamanager Roos Peeters zich begin vorig jaar aan vastgreep. Programmamanager Wies Thesingh was al eerder bij het RES-proces betrokken. Beiden brachten hun eigen invalshoek en expertise mee. “Voor de RES heb je een schaap met vijf poten nodig en daarom werken Noord en Zuid als team samen aan deze klus”, aldus Thesingh. Nu de RES 1.0 is opgeleverd, werkt het management samen met de stuur- en werkgroepen toe naar de uitvoering.

Lees verder

Ambitie van 2,7 TWh haalbaar met ruimte voor zorgvuldige afweging

De Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid is gepubliceerd. Het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Hiervan wordt nu al 0,7 TWh opgewekt. En er staat in hoe zij de warmtetransitie wil versnellen. Dit is een haalbare ambitie met voldoende ruimte voor een zorgvuldige afweging. Belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van deze ambitie is om tot een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten te komen door middel van zorgvuldige participatie en het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom per project. In mei en juni 2021 besluiten de gemeenteraden en de algemeen besturen van de waterschappen over RES 1.0. Begin juli doet Provinciale Staten dit.

Lees verder

“De drive om door te gaan is er”

Na een proces van ruim twee jaar zijn ze klaar: de Regionale Energiestrategieën 1.0 voor Noord-Holland. Het was een uitgebreid traject van onderzoek en weging, van overleg met deskundigen, bewoners en belanghebbenden en van wensen en bedenkingen van de volksvertegenwoordigers. Hoe kijken Edward Stigter en Thijs Kroese van de RES-stuurgroepen in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid terug op het proces? Hoe verliep de samenwerking tussen de overheden? Wat gaat mee en wat gaat anders in het vervolg naar RES 2.0? En hoe kijkt directeur van Nationaal Programma RES Kristel Lammers terug? Hoe deed Noord-Holland het vergeleken met andere energieregio’s?

Lees verder

Matthijs Sikkes-van den Berg

“Onze open houding is wennen voor de tegenstanders van windturbines”

“We blijven erop hameren: er ligt niks vast en we hebben geen dubbele agenda”, zegt Matthijs Sikkes-van den Berg, wethouder van Diemen. De Diemer Vijfhoek is als zoekgebied voor wind geschrapt, vanwege de unieke flora en fauna. De negen andere zoekgebieden staan nog overeind en hebben een verkennende status. En dat is precies wat Sikkes wil doen: verkennen. “We gaan nu verder onderzoeken. Ook een eventueel lager bod wil ik op een gedegen wijze onderbouwen.”

Lees verder

Democratische legitimiteit is geborgd

Het is niet gek dat er vraagtekens gezet worden bij de democratische legitimiteit van de RES-stuurgroep, vindt Thijs Kroese, voorzitter van die stuurgroep en wethouder van Purmerend. “Toch zijn die vraagtekens niet terecht. Het is juist de stuurgroep die de democratische legitimiteit van het RES-proces borgt. De stuurgroep is geen bevoegd gezag, maar ondersteunt gemeenten om het RES-proces op een goede manier te doorlopen, met voldoende inbreng van volksvertegenwoordigers en belanghebbenden.”

Lees verder

Zoekgebieden zon en wind: waar en hoe kunnen we energie opwekken in Noord-Holland

In de Regionale Energiestrategie (RES) staat op welke plekken en hoe we duurzame energie kunnen opwekken in Noord-Holland. Deze plekken worden zoekgebieden genoemd. Wat houdt zo’n zoekgebied in? Wat is de status? Hoe kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden hierover nog meepraten? Om die vragen te beantwoorden organiseren de twee energieregio’s in Noord-Holland online informatieavonden op 21 april (Noord-Holland Noord) en 28 april (Noord-Holland Zuid).

Lees verder

Thematafels leveren handvatten op voor concreet uitwerken zoekgebieden energieregio’s in Noord-Holland

Hoe zorg je ervoor dat zonneweides en windturbines eigendom worden van de inwoners? Hoe kun je de opwekking van duurzame energie koppelen aan natuurontwikkeling en biodiversiteit? En wat vinden jongeren eigenlijk belangrijk en hoe ziet het boerenerf van de toekomst er uit? Deze en andere vragen zijn de afgelopen maanden besproken aan een aantal ‘thematafels’, waar veel aangehaalde onderwerpen uit de reacties op de concept Regionale Energiestrategieën werden besproken. Iedere thematafel bestond uit een enthousiast gezelschap van experts, inwoners, belangenorganisaties en overheden. Het resultaat bestaat uit concrete handvatten, adviezen en inspiratie voor de uitvoering van de RES die nu te vinden zijn op onze website.

Lees verder

“Met gebiedsregie kunnen we er allemaal als winnaars uit komen”

“Iedere boer snapt: samen kom je verder dan alleen, ook als de belangen niet allemaal dezelfde zijn”, zegt Ton van Schie, portefeuillehouder Energie van LTO Noord, regio West. Om die reden vertegenwoordigt Van Schie de land- en tuinbouworganisatie LTO in de Coalitie Duurzame Energie. “Ik zie dat we met samenwerken verder komen. De initiatieven moeten van onderaf komen. Tegelijkertijd hebben we overheid en maatschappelijke partners nodig om samen uit te dokteren wat wel en niet kan in een gebied.”

Lees verder

10 feiten die je over de RES moet weten

De RES 1.0 komt dichterbij. Zoekgebieden worden geconcretiseerd en veel gemeenten zijn of gaan hierover in gesprek met hun bewoners. Daarbij blijkt dat er nog veel vragen zijn over de RES en het proces. Daarom zetten we 10 feiten op een rij waarover veel misverstanden bestaan. Zoals: Hoe ver moeten windturbines van huizen worden geplaatst? En waarom leggen we niet eerst alle daken vol met zonnepanelen? Op onze site en op de site van de NP RES staan nog veel meer feiten en cijfers. En antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lees verder

“Maak de energietransitie normaal”

“Zorg dat je het overal 'per toeval' tegenkomt.” En “Elke gemeente zou een iconisch energieproject moeten hebben.” Dit zijn twee uitspraken van jongeren die deel hebben genomen aan de Jongerentafel. Samen met Jong RES Nederland en de Participatiecoalitie Noord-Holland organiseerden we 4 interactieve bijeenkomsten om jongeren mee te laten praten over de Regionale Energiestrategie. We gingen met ze in gesprek over o.a. het bod uit de concept-RES, hun afwegingskader en hoe we de RES kunnen laten slagen. De mening van de jongeren is uitgewerkt in vijf adviezen, die opgenomen worden in de RES 1.0.

Lees verder

“Warmtetransitie is de meest complexe opgave – we moeten zo snel mogelijk beginnen”

Om CO2-uitstoot terug te dringen moeten aardgas en andere fossiele brandstoffen als bron van warmte worden vervangen door duurzame energie. Doel van de Regionale Structuurvisie Warmte (RSW) is om daar regionaal mee aan de slag te gaan. Het Warmte/Koudeprogramma van de Metropoolregio Amsterdam heeft de opdracht gekregen om voor Noord-Holland Zuid de RSW in de RES 1.0 uit te werken. Warmteregisseur Arie-Willem Bijl staat bij deze uitwerking aan het roer. Hij neemt ons mee in de wereld van de warmtetransitie.

Lees verder

Energieregio Noord-Holland Zuid past zoekgebieden zon en wind aan en behoudt ambities

De energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) heeft ruim 120 reacties ontvangen op de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van onder andere inwoners, bedrijven, energiecoöperaties en natuurorganisaties. Daarnaast hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen op het concept gereageerd. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de zoekgebieden voor het opwekken van zonne- en windenergie en aanvullende gesprekken in ‘thematafels’ om uit de reacties voorgekomen onderzoeksvragen te bespreken. Dit alles is opgenomen in de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0', een belangrijke tussenstap om met de regio tot een uitvoerbare en gedragen energiestrategie te komen.

Lees verder

Steeds meer mensen praten over de RES

De Regionale Energiestrategie wordt steeds concreter. In het voorjaar tijdens de lokale bijeenkomsten ging het vooral over scenario’s, bouwstenen en zoekgebieden. Nu gaat het over zonnepanelen bij een parkeerplaats of windturbines in de buurt. De betrokkenheid bij de RES neemt hierdoor toe. Sommige mensen maken zich zorgen over overlast of de kwaliteit van het landschap. Anderen zien kansen om hun wijk of bedrijventerrein te verduurzamen.

Lees verder

“Wij brengen alle belangen in beeld”

“In de discussie over de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie kijken we samen goed waar we het over hebben. Wat zijn precies de voorstellen voor het gebied? Zijn er voordelen voor de omgeving? Wat is het algemeen belang en wat zijn de deelbelangen?” Aan het woord is
Jaap Rebel, coördinator Regionale Energiestrategie en beleidsadviseur energietransitie in de gemeente Haarlemmermeer. “Participatie is ook mensen meenemen in de mogelijkheden en eventuele beperkingen van het gebied. Om op te halen wat zij belangrijk vinden. Dat kan alleen als je eerst een goed beeld geeft en verschillende varianten laat zien.”

Lees verder

Jongeren in Noord-Holland praten mee over opwekken van duurzame energie

Overal in Nederland wordt gewerkt aan het opstellen van regionale energiestrategieën. Hierin wordt bepaald waar in 2030 grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt met zonne- en windenergie. Veel gemeenten en de provincie hebben aangegeven dat de mening van jongeren hierin niet mag ontbreken. Het gaat om hun toekomst. Daarom wordt de komende maanden in samenwerking met Jong RES en de Participatiecoalitie Noord-Holland een jongerentafel georganiseerd. De resultaten van dit gesprek wordt verwerkt in de RES 1.0.

Lees verder

“Participatie kun je niet forceren, maar wel faciliteren”

Participatie is een voorwaarde van het RES-proces. Juliane Kürschner, coördinator van de Regionale Energiestrategie Amsterdam, vindt dat een vanzelfsprekendheid en tegelijk een lastige opgave. “We bewandelen verschillende sporen om zoveel mogelijk bewoners te bereiken, maar zullen nooit iedereen meekrijgen. Wat belangrijk is, is dat we mensen die wel meepraten serieus nemen. Verder moeten we als gemeente bereid zijn om mee te bewegen.”

Lees verder

“Grootste veiligheidsrisico’s zitten niet in opwekking zelf”

“Veiligheid is een randvoorwaarde, anders wordt de energietransitie nooit een succes”, aldus Ron Beij en Machteld Lamers, adviseur veiligheid en coördinator energietransitie bij Brandweer Amsterdam-Amstelland. Beij en Lamers vinden dan ook dat Veiligheidsregio’s meer betrokken moeten worden in het RES-proces. Want aan de uitvoering van de energietransitie zijn uiteenlopende veiligheidsaspecten verbonden.

Lees verder

Concept-RES NHZ en aanbevelingen naar NP RES en PBL

Deze week heeft de energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) de concept-RES voor beoordeling aangeboden aan het Nationaal Programma RES (NP RES) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Samen met betrokken en belanghebbende organisaties en personen is een compleet document afgeleverd, waarin alle (on)mogelijkheden van de energiestrategie in beeld zijn gebracht. Dit is inclusief wensen en bedenkingen van volksvertegenwoordigers en reacties van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het is een concept-RES geworden waar we trots op kunnen zijn en waarmee we alles op tafel hebben om het gesprek op weg naar de RES 1.0 inhoud te geven.

Lees verder

Ruim 120 reacties op de concept-RES Noord-Holland Zuid

Van eind april tot en met september konden de ruim 1.500 deelnemers aan de regionale en lokale bijeenkomsten over de concept-RES reageren op dit concept. Dit heeft 120 reacties opgeleverd. Soms positief over inhoud en proces, soms kritisch en soms met veel vraagtekens. Bijvoorbeeld over bepaalde zoekgebieden en de afbakening van de RES: waarom geen aandacht voor waterstof en energiebesparing? Hieronder staat een aantal reacties die ons opvielen, omdat hierin iets wordt gezegd over het daadwerkelijk uitvoeren van de RES.

Lees verder

130 volksvertegenwoordigers in gesprek over energiestrategie

Tijdens een online reflectiebijeenkomst spraken gisteravond ruim 130 raadsleden, leden van Provinciale Staten, bestuurders van de waterschappen en belanghebbenden over de kansen, knelpunten en dilemma’s van de energietransitie. Aanleiding zijn de concept-Regionale Energiestrategieën van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid, die in oktober voor doorrekening worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES (NP RES) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Doel van de bijeenkomst was om volksvertegenwoordigers te ondersteunen bij het formuleren van hun wensen en bedenkingen bij de concept-RES.

Lees verder

Volksvertegenwoordigers ’zoomen’ in de bus langs energieprojecten

Vorige week beleefden wij de première van de eerste ‘virtuele bustour’ van de energieregio’s NHN en NHZ. Voor inspiratie ‘zoomden’ we langs diverse locaties waar hernieuwbare energie wordt opgewekt. Zo’n 70 volksvertegenwoordigers uit Noord-Holland gingen woensdag 24 en vrijdag 26 juni met ons mee. In de studio op een prachtige locatie in het midden van de provincie bespraken we met verschillende gasten wat het Ramplaankwartier in Haarlem (bottom-up in praktijk), een natuurinclusief zonnepark in Bergen en een kleine windturbine bij een boerderij in Wilnis ons kunnen leren.

Lees verder

“Door vast te houden aan Klimaatakkoord kunnen we in Noord-Holland 8.000 banen creëren”

Eind april werd de concept-RES van energieregio Noord-Holland Zuid gepresenteerd. De colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en dagelijks besturen van de waterschappen hebben de concept-RES inmiddels vastgesteld. Na een maand maken we een tussentijdse balans op. Wat zijn de meest gestelde vragen, de kritiek en de complimenten?

Lees verder

“Rutte zou iedere week een toespraak moeten doen over de klimaatcrisis”

Participatie is niet vanzelfsprekend, constateren Aernoud Olde en Manuel den Hollander van de Participatiecoalitie Noord-Holland in een terugblik op het proces naar de concept-RES. “Draagvlak creëer je niet, het ontstaat als je mensen eigendom en zeggenschap geeft”, aldus Olde. “En daarin is nog veel werk te doen.”

Lees verder

Datacenters en de RES

Het datacentrum van Microsoft gebruikt bijna alle groene stroom die opgewekt wordt in het windpark in de Wieringermeer. Dat werd recent gesteld in een artikel in het NRC. Naar aanleiding daarvan zijn in de Provinciale Staten en een aantal gemeenten in de energieregio Noord-Holland Noord vragen gesteld. De vragen betreffen de effecten van datacentra op de regionale doelen voor duurzame energie. De energieregio past veel windmolens in, maar met dit soort energie grootverbruikers komt de geproduceerde hernieuwbare energie ten goede aan de verduurzaming van Microsoft en niet aan de rest van de regio. Kan daarop binnen de RES gestuurd worden? Het korte antwoord is nee.

Lees verder

Concept-RES positief ontvangen, zorgen in Waterland en het Gooi

Eind april werd de concept-RES van energieregio Noord-Holland Zuid gepresenteerd. De colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en dagelijks besturen van de waterschappen hebben de concept-RES inmiddels vastgesteld. Na een maand maken we een tussentijdse balans op. Wat zijn de meest gestelde vragen, de kritiek en de complimenten?

Lees verder

Energieregio Noord-Holland Zuid: in 2030 bijna vier keer zoveel duurzame energie

De concept-RES (Regionale Energiestrategie) voor energieregio Noord-Holland Zuid is klaar. Hierin staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In die bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de regio. De energieregio verwacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. In de concept-RES staat waar en hoe deze energie kan worden opgewekt.

Lees verder

Een aanbod dat getuigt van goede samenwerking in de regio

Noord-Holland Zuid is met 33 overheden om de tafel de grootste energieregio van Nederland. Daar komt bij dat de regio bijzonder divers is met landelijk gebied, metropool Amsterdam, Schiphol en industrie langs het Noordzeekanaal en in Westpoort. Programmamanagers Marco Berkhout en Roos Peeters hebben het proces naar de concept-RES begeleid. “Het was een uitdaging om alle overheden aan een gezamenlijke ambitie te committeren. Ik vind het een groot compliment voor de regio dat het gelukt is, aldus Berkhout.”

Lees verder

Waarom waterschappen ook warmteschappen worden

“Vroeger was slib afval en water gewoon water”, zegt Thea Fierens, bestuurder van het hoogheemraadschap van Rijnland en lid van de stuurgroep van Energieregio Noord-Holland Zuid. “Maar van slib kunnen we biogas maken en water biedt warmtekracht. Daarom onderzoeken we naast wind- en zonne-energie, ook de mogelijkheden van biogas en warmte uit water. Met name warmte uit water zal voor waterschappen een groot thema worden.”

Lees verder

Energietransitie maakt ruimte voor nieuwe ideeën

Binnen de gemeentegrenzen van Velsen is veel industrie en bedrijvigheid. Dat biedt kansen voor de energietransitie. Tegelijk zijn er wetten en soms ook praktische bezwaren. Floor Bal, wethouder energietransitie in Velsen, ziet de oplossing in het maken van combinaties. “Inwoners, bedrijven, gemeenten en waterschappen moeten het met elkaar en voor elkaar doen. Daarnaast doe ik een oproep aan het Rijk voor verbeterde wetgeving en onderzoek.”

Lees verder

Windmolens, zonnepanelen of misschien helemaal niets. Wat vinden jongeren?

Veel bewoners vinden dat jongeren een stem moeten krijgen in de RES. Zo bleek tijdens de 66 gemeentelijke bijeenkomsten in de energieregio’s Noord-Holland Noord en Zuid. Daarom is Allerd Nanninga, stagiair bij de energieregio’s, op bezoek gegaan bij 4 middelbare scholen in Noord-Holland. In totaal hebben ca. 100 leerlingen tussen de 12 en 16 jaar gepraat over klimaatverandering, de RES en zijn ze uitgedaagd om te reflecteren op de effecten van de opwek van duurzame energie.

Lees verder

Amsterdam biedt 0,7 TWh – Grote steden kunnen grote bijdragen leveren

Amsterdam kan nooit in de eigen energievraag voorzien, maar wil zo weinig mogelijk leunen op de omgeving. Als de mogelijkheden voor zon- en windenergie in de stad benut worden, is in 2030 80% van de elektriciteitsvraag van de huishoudens van Amsterdamse bodem. “We willen hierbij zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij initiatieven in de stad en bewoners zeggenschap geven en laten mee profiteren”, aldus Marieke van Doorninck, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.

Lees verder

Wat is een energielandschap anno 2020?

Het landschap van Zaanstreek-Waterland is van oudsher een energielandschap. “Er is hier altijd turf gestoken en windenergie opgewekt om polders te bemalen, maar dat historisch besef zijn we langzaam kwijtgeraakt”, aldus Thijs Kroese, wethouder Ruimtelijke Ordening in Purmerend. “De vraag is: Wat is een energielandschap anno 2020 en hoe past dat in onze regio? We moeten heel zorgvuldig kijken waar we wat doen.”

Lees verder

Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam wil in 2030 voor 127 megawatt aan windenergie en voor 400 megawatt aan zonne-energie op grote daken realiseren, naast 150 megawatt op kleine daken. Deze plannen staan in de concept Regionale Energie Strategie (RES) voor Amsterdam.

Lees verder

Geen roofvogels op zonnepanelen

Draagvlak voor de energietransitie, maar ook voor het effect van die transitie op natuur en landschap. Dat is waar Sijas Akkerman, directeur Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, voor werkt. “Het is spannend. We willen zoveel mogelijk duurzame energieopwek, maar we hebben ook de rol van bewaker van de kwaliteit van natuur en landschap.”

Lees verder

In Noord-Holland praten ruim 3.000 mensen mee over Regionale Energiestrategie

In de afgelopen maanden hebben naar schatting 3.000 mensen in 20 regionale en 66 gemeentelijke bijeenkomsten in Noord-Holland meegedacht over de Regionale Energiestrategie (RES).

Lees verder

Terugblik inspiratiesessie ‘Verbreed je ruimtelijke blik op de energietransitie’

Om onze ruimtelijke blik op de energietransitie te verbreden organiseerden de programma-organisaties van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid een inspiratiesessie. Op 11 december ontvingen we 200 ambtenaren, bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere stakeholders van de RES.

Lees verder

Kansen en ganzen in een atypische gemeente

Haarlemmermeer is een atypische gemeente, zegt wethouder Jurgen Nobel, met portefeuille Energietransitie. “Schiphol beslaat een groot deel van het grondgebied en bepaalt veel van wat wel en niet mogelijk is. Daarnaast hebben we veel landbouwgronden. Binnen de beperkingen die dat met zich meebrengt, zoeken we naar kansen om een goed bod te kunnen doen in de RES. Ik ga ervan uit dat we de ambitie van het Klimaatakkoord kunnen halen.”

Lees verder

“Het is essentieel dat iedereen over zijn eigen hekje stapt”

"Door de groeiende economie en de versnelling van de energietransitie raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol”, zegt Jocelyn Schaap, strategisch omgevingsmanager bij netbeheerder Liander.

Lees verder

Wat en waarvoor zijn scenario’s?

In de ontwikkeling van de concept-RES worden de mogelijkheden voor grootschalige opwekking van wind en zonne-energie besproken aan de hand van scenario’s. Deze scenario’s zijn een belangrijk onderdeel van het proces. Ze zijn geen eindproduct, maar vormen de input voor de gesprekken in de lokale ateliers per gemeente.

Lees verder

Voor wat hoort wat

De ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie (RES) is in volle gang. Wat zijn de mogelijkheden, kansen en wat doen we zelf? Over deze en andere vragen laten we de komende tijd bestuurders in onze provincie aan het woord. Edward Stigter, de gedeputeerde voor klimaat en energie, IPO-bestuur en subsidies, doet de aftrap.

Lees verder

Scenariovorming: samen bepalen we de bestemming

Met het behandelen van het Klimaatakkoord in de Eerste en Tweede kamer is het dan eindelijk zover; “Dit is de reis die we met z’n allen moeten maken”. (Wiebes, 18 juli 2019). Maar de reis is voor de energieregio’s Noord-Holland Noord en Zuid al veel eerder begonnen. Als programmamanager Energieregio Noord-Holland Zuid werkt Marco Berkhout al sinds begin van dit jaar aan het opzetten van het proces om samen een RES te maken. 'In de gesprekken die ik de afgelopen maanden heb gehad, zie ik de ambities en enthousiasme voor de energietransitie, maar zie ik tegelijkertijd dat veel gemeenten nog opzien tegen ‘de reis’.'

Lees verder

Beoordelingskader RES

Hoe worden de 30 regionale energiestrategieën straks beoordeeld? Voldoen ze aan de kaders uit het Klimaatakkoord? Zijn de ideeën ambitieus genoeg, en niet te vaag? Zeeland heeft de primeur. Hun concept RES doorstond de ‘botsproef’.

Lees verder

Het lijkt nog ver weg. Deadline concept-RES juni 2020

Juni 2020 lijkt nog ver weg, maar dat is het niet. De planning waarmee nu wordt gewerkt is dat vóór 1 juni 2020 alle gemeenten de concept-RES vrij geven aan het nationaal programma RES, inclusief eventuele wensen en bedenkingen voor de uitwerking van het concept naar de RES 1.0.

Lees verder

Foto Energie en Ruimte afgerond

Op 27 juni heeft het afsluitend atelier ‘Foto Energie en Ruimte’ van de RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid plaatsgevonden. Tijdens dit atelier is per deelregio het document ‘foto Energie en Ruimte’ opgeleverd; de eerste mijlpaal in het RES traject.

Lees verder

De mening van Herman Verhagen

De mening van Herman Verhagen. De energietransitie verloopt met horten en stoten en in fasen. De RES en het Klimaatakkoord markeren de overgang van de pioniers- naar de versnellingsfase in de energietransitie. Dit betekent dat het speelkwartier nu voorbij is. Dat is maar goed ook.

Lees verder

Verder met scenario’s

Nadat de raden een besluit hebben genomen over de startnotitie, gaan we in de deelregio’s aan de slag om samen met bedrijfsleven, corporaties, energiecoöperaties, landschapsorganisaties, LTO, experts en vele andere betrokkenen scenario’s te schetsen.

Lees verder

Tot nu toe gedaan

De verwachting is dat het Klimaatakkoord in oktober van dit jaar wordt ondertekend. Om de concept RES 1 juni volgende jaar te kunnen opleveren, zijn wij al aan de slag gegaan met het voorbereidende werk.

Zo is de startnotitie klaar die beschrijft hoe we de RES met elkaar gaan maken. Deze wordt na de zomer in verschillende colleges van gemeenten besproken. Ook organiseerden we kennisdagen, werkateliers en expertsessies.

Lees verder

Afsluitend atelier Foto Energie & Ruimte

Afgelopen periode hebben zowel regionale betrokkenen en belanghebbenden, experts en ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschappen samengewerkt om een feitelijk, compleet en actueel beeld (‘foto’) te krijgen van de regio.

Lees verder

We zijn begonnen

Zo’n 75 regionale betrokkenen en belanghebbenden, experts en ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschappen kwamen op 5 juni in Claus Event Centre in Hoofddorp samen met als doel de ruimtelijk en energetische situatie van de 6 deelregio’s van Noord-Holland Zuid in beeld te brengen.

Lees verder

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord