IJmuidenOver de RES

De Regionale Energiestrategie, of kortweg de RES, is een dynamisch document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Keuzes die we met elkaar maken. Vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid. 

Animatie Wat is de Regionale Energiestrategie


Locaties en keuzes

De RES leidt tot locaties van energieprojecten, die uiteindelijk uitgevoerd gaan worden. Maar ook tot keuzes voor de verdeling van duurzame warmte in de regio. Dit raakt de bevoegdheden van de gemeenten, de provincie en de waterschappen. Daarom zullen zij beslissen over de RES. Zodat de gemaakte keuzes in de RES vervolgens kunnen worden vastgelegd in ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn er vele partijen nodig voor de uitvoering van de RES. Ook zij moeten zich kunnen vinden in de keuzes in de RES. Waarom een Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

Een warmtenet gaat over een gemeentegrens heen, een windmolen kan vlak bij een gemeentegrens staan. Ook kan niet elke gemeente voorzien in de eigen duurzame energievraag. En is het niet slim om ieder voor zich het wiel uit te vinden. Daarom is er een regionale strategie nodig, zodat de regio in 2030 voldoende duurzame energiebronnen op land heeft.

Animatie: Waarom een Regionale Energiestrategie

De Regionale Energiestrategie is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot, in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Stap voor stap gaat Nederland over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie.

Energietransitie volop aan de gang

De energietransitie is al volop aan de gang. Denk aan de vele collectieve initiatieven van bewoners in de steden en dorpen in onze regio. In onze energieregio Noord-Holland Zuid werken lokale en regionale partijen – overheid en niet-overheid – samen aan de energietransitie. Zodat we straks voldoende duurzame energie en warmte tot onze beschikking hebben om in 2050 energieneutraal te zijn.

Belang

We hebben allemaal een belang om de energietransitie te laten slagen. Dat belang is voor iedereen anders. De een is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Voor veel inwoners en bedrijven is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer.

Wie maakt de Regionale Energie Strategie?

De 29 gemeenten in de regio Noord-Holland Zuid, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) hebben de opdracht om de Regionale Energiestrategie op te stellen.

Samenwerken

Dit doen zij samen met de netbeheerder (Alliander en Stedin), experts en maatschappelijke organisaties als energiecoöperaties, (lokale duurzame) energiebedrijven, agrarische partijen, landschapspartijen- en beheerders, havens, belangenverenigingen, onderwijs, woningcorporaties, bedrijfsleven en inwoners.

De ontwikkeling van de RES wordt gefaciliteerd door een programmaorganisatie, die in opdracht werkt van de overheden. Gemeenten, provincie en waterschappen leggen de RES vast in hun omgevingsbeleid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor overleg met en participatie van bewoners en belanghebbenden in hun werkgebied.

Waar is de Regionale Energiestrategie?

Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. Elke energieregio wordt gevraagd een RES op te gaan stellen. Dit zijn regio’s waarin al samengewerkt wordt op het gebied van energie en duurzaamheid.

Meer weten over de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid?

Bekijk de meest gestelde vragen over de RES, de opgave, de techniek en nog vele andere vragen en antwoorden.

Heb je een of meerdere vragen over de RES ?

Stel je vraag aan ons

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord