IJmuiden


Wat is de Regionale Energie Strategie

De Regionale Energie Strategie, of kortweg RES, is een document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Keuzes die we met elkaar maken. Vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid. 

Locaties en keuzes

De RES leidt tot locaties van energieprojecten, die uiteindelijk uitgevoerd gaan worden. Maar ook tot keuzes voor de verdeling van duurzame warmte in de regio. Dit raakt de bevoegdheden van de deelnemende 29 gemeenten, de provincie en de 3 waterschappen. Daarom zullen zij beslissen over de RES. Zodat de gemaakte keuzes in de RES vervolgens kunnen worden vastgelegd in ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn er vele partijen nodig voor de uitvoering van de RES. Ook zij moeten zich kunnen vinden in de keuzes in de RES.


Waarom een Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid

Een warmtenet gaat over een gemeentegrens heen, een windmolen kan vlakbij een gemeentegrens staan. Ook kan niet elke gemeente voorzien in de eigen duurzame energievraag. En is het niet slim om ieder voor zich het wiel uit te vinden. Daarom is er een regionale strategie nodig, zodat de regio in 2030 voldoende duurzame energiebronnen op land heeft.

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat – na ondertekening van het Klimaatakkoord – elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. In de energieregio Noord-Holland Zuid bereiden we ons hierop voor. Het opstellen van een Regionale Energie Strategie zou je kunnen opvatten als een verplichting van bovenaf. Wij zien dat anders. Het maken van een regionale energiestrategie gaat ons helpen om vanuit vanzelfsprekendheid samen te werken; overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Energietransitie volop aan de gang

De energietransitie is al volop aan de gang. Denk aan de vele collectieve initiatieven van bewoners in de steden en dorpen in onze regio. In onze energieregio Noord-Holland Zuid werken lokale en regionale partijen – overheid en niet-overheid – samen aan de energietransitie. Zodat we straks voldoende duurzame energie en warmte tot onze beschikking hebben om in 2050 energieneutraal te zijn. 

In onze energieregio Noord-Holland Zuid werken lokale en regionale partijen – overheid en niet-overheid – samen aan de energietransitie. Zodat we straks voldoende duurzame energie en warmte tot onze beschikking hebben om in 2050 energieneutraal te zijn. 

Belang

We hebben allemaal een belang om de energietransitie te laten slagen. Dat belang is voor iedereen anders. De een is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Voor veel inwoners en bedrijven is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer.

Wanneer maken we de Regionale Energie Strategie

Pas na de ondertekening van het Klimaatakkoord wordt er gestart met de RES. Dan wordt aan de 29 gemeenten, provincie, waterschappen, netwerkbeheerders en diverse partijen en organisaties gevraagd om met elkaar de RES op te stellen (aan de hand van een startnotitie).

Vervolgens is er tot 1 juni 2020 de tijd voor het maken van een eerste versie van de RES. In maart 2021 volgt de vaststelling van de definitieve RES. In die tijd moet veel werk gedaan worden. Daarom wordt er tot aan de ondertekening van het Klimaatakkoord voorbereidend werk gedaan.

Voorbereiding

  • De startnotitie ligt klaar, die beschrijft hoe we de RES met elkaar gaan maken. 
  • We bestuderen en inventariseren met experts de huidige en toekomstige energie- en warmtegebruik van onze regio, maar bijvoorbeeld ook bestaande energieprojecten (hoeveel duurzame energie is er al en waar?) en de capaciteit van de energie infrastructuur. Hiervoor organiseren we expertsessies, om het maken van de RES straks te kunnen versnellen. Maar ook om initiatieven en innovatie te ondersteunen en elkaar te inspireren. We doen ons huiswerk goed, zodat we straks snel aan de slag kunnen.

Inhoudelijke keuzes

Belangrijk is dat tijdens deze voorbereiding nog géén inhoudelijke keuzes worden gemaakt. Dat volgt pas na het officiële startsignaal van de RES: de ondertekening van het Klimaatakkoord en het besluit van de 29 gemeenten, provincie, waterschappen, netwerkbeheerders en diverse partijen en organisaties, om met elkaar de RES op te stellen.


Wie maakt de Regionale Energie Strategie

De 29 gemeenten in de regio Noord-Holland Zuid, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) hebben (na ondertekening van het Klimaatakkoord) de opdracht om de Regionale Energie Strategie op te stellen.

Samenwerken

Dit doen zij samen met de netbeheerder (Alliander en Stedin), experts en maatschappelijke organisaties als energiecoöperaties, (lokale duurzame) energiebedrijven agrarische partijen, landschapspartijen- en beheerders, de havens, belangenverenigingen, het onderwijs, woningcorporaties, het bedrijfsleven en de inwoners.

De ontwikkeling van de RES wordt gefaciliteerd door een programmaorganisatie, die in opdracht werkt van de overheden. Gemeenten, provincie en het waterschappen leggen de RES vast in hun omgevingsbeleid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor overleg en participatie van bewoners en belanghebbenden in hun werkgebied.

Waar is de Regionale Energie Strategie

Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. Elke energieregio wordt gevraagd een RES op te gaan stellen. Dit zijn regio’s waarin al samengewerkt wordt op het gebied van energie en duurzaamheid.

Hoe maken we de Regionale Energie Strategie

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat – na ondertekening van het Klimaatakkoord – elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. In de energieregio Noord-Holland Zuid bereiden we ons hierop voor.

Het opstellen van een Regionale Energie Strategie zou je kunnen opvatten als een verplichting van bovenaf. Wij zien dat anders. Het maken van een regionale energiestrategie gaat ons helpen om vanuit vanzelfsprekendheid samen te werken; overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Meer weten over de Noord-Hollandse Energieregio Zuid?

Bekijk de meest gestelde vragen over de RES, de opgave, de techniek en nog vele andere vragen en antwoorden.

Vraag & Antwoord

Deel deze informatie:
login bij Noord-Holland Zuid

Bent u betrokken bij de energieregio Noord-Holland Zuid?

slot Log in

login bij Noord-Holland Noord

Bent u betrokken bij de energieregio Noord-Holland Noord?

slot Log in

Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord