Energieregio Noord-Holland Zuid past zoekgebieden zon en wind aan en behoudt ambities

Veel belangstelling voor regionale energiestrategie

De energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) heeft ruim 120 reacties ontvangen op de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van onder andere inwoners, bedrijven, energiecoöperaties en natuurorganisaties. Daarnaast hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen op het concept gereageerd. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de zoekgebieden voor het opwekken van zonne- en windenergie en aanvullende gesprekken in ‘thematafels’ om uit de reacties voorgekomen onderzoeksvragen te bespreken. Dit alles is opgenomen in de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0′, een belangrijke tussenstap om met de regio tot een uitvoerbare en gedragen energiestrategie te komen.

Windmolens bij Tata Steel – één van de zoekgebieden in de concept-RES
Foto: provincie Noord-Holland

Zoekgebieden aangepast

De reactienota biedt een overzicht van wensen en bedenkingen van volksvertegenwoordigers en reacties van inwoners, bedrijven, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties op de concept-RES. Hieruit blijkt dat volksvertegenwoordigers de suggesties en zorgen vanuit de gemeenschap veelal hebben meegenomen in hun ‘wensen en bedenkingen’. De colleges hebben dit geluid van de raden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen overgenomen in de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’. Er is geluisterd naar de kritiek op een deel van de zoekgebieden. Daarom wordt een aantal daarvan niet meer in de RES 1.0 opgenomen. Daarnaast zijn er ook nieuwe zoekgebieden aangedragen. Zoekgebieden die vervallen zijn onder meer Gooimeer en Aetsveldsepolder, afslag 33 A27 en Stichtsebrug, en een aantal zoekgebieden voor zon- en wind langs de A7. Toegevoegd voor opwek van zonne-energie worden onder andere het gebied tussen het wegdek en de geluidswal langs de A27, ter hoogte van de wijk Blaricummermeent, een initiatief van de Vereniging Naarderwoonbos en het recreatieschap Spaarnwoude binnen de grenzen van de gemeente Velsen.

Behoud van ambities

Naast zorgen zijn er ook positieve reacties ontvangen op de concept-RES Noord-Holland Zuid. Deze gaan vooral over het belang om de CO-2-uitstoot te beperken en de noodzaak van duurzame opwek van energie in de eigen regio. Ook gaat het over het belang van de combinatie van zonne- en windenergie om dit voor elkaar te krijgen. De betrokken overheden in de regio committeren zich aan de in de concept-RES opgenomen ambities. Zo is men bereid om passende beleidskaders te creëren en de uitvoering van energieprojecten aan te jagen. Hierbij wordt, waar mogelijk, naar nieuwe en aanvullende mogelijkheden gezocht. Dit om de ambitie om in 2030 2.7 TWh duurzame energie op te wekken vast te houden voor de RES 1.0.

Overleg en participatie

De komende maanden voeren belanghebbenden gesprekken over de onderzoeksvragen uit de reactienota. De uitkomsten hiervan zijn van invloed op de RES 1.0 en verder. Het gaat om onderwerpen als ontwikkelprincipes voor zonne- en windenergie (de wijze waarop zonneweides en windturbines ingepast kunnen worden in het landschap), kansen voor agrariërs, ruimtelijke samenhang, lokaal eigendom, enzovoorts. Op de website van de energieregio worden deze ‘thematafels’ toegelicht. Daarnaast zijn de gemeenten gestart met het concretiseren van de zoekgebieden. Hierbij betrekken zij de omgeving. Dat is maatwerk per zoekgebied. De betrokkenheid van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties neemt toe. 

Substantiële bijdrage 

De doelstelling uit het nationaal Klimaatakkoord is dat de dertig energieregio’s van Nederland in 2030 samen 35 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken om zo de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te halveren. Ook in de reactienota van Noord-Holland Noord zijn aanpassingen in de zoekgebieden opgenomen. Dit leidt er waarschijnlijk toe dat er in deze energieregio minder duurzame energie opgewekt kan worden dan de 4,2 TWh die in de concept-RES Noord-Holland Noord is opgenomen. Samen met de energieregio Noord-Holland Zuid ziet het ernaar uit dat de provincie als geheel een substantiële bijdrage gaat doen aan de landelijke doelstelling. Gemeenten, provincie en waterschappen moeten de vastgestelde RES 1.0 voor 1 juli 2021 aanleveren bij het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Meer informatie over de reactienota Noord-Holland Noord

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord