RES 1.0

Waar en hoe kunnen we zonne- en windenergie opwekken in Noord-Holland Zuid? Dat staat in de Regionale Energiestrategie.


Heel Nederland is op zoek naar manieren om duurzame energie op te wekken. In de Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid staat waar we dit in onze regio zouden kunnen doen. De RES 1.0 is gemaakt door overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners samen. De RES 1.0 gaat over het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie op land. Daarnaast worden in de RES 1.0 de mogelijkheden verkend voor het inzetten van duurzame warmtebronnen en -technieken in plaats van aardgas.

Documenten RES 1.0Ambitie

De RES 1.0 is een eerste stap in een langdurige samenwerking om de CO2-uitstoot te verminderen, in 2030 met 49% en in 2050 met 950%. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de RES 1.0 wordt gekeken naar de mogelijkheden om grootschalig duurzame elektriciteit op te wekken met bestaande technieken: zonne- en windenergie. De 29 gemeenten van de regio, de provincie Noord-Holland en 3 waterschappen hebben samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vastgesteld in welke gebieden deze energie opgewekt kan worden. Dit zijn de zoekgebieden.

De ambitie van Noord-Holland Zuid is 2,7 TWh aan duurzame energie in 2030. Dit is een optelsom van nieuwe opwek (totaal 2 TWh) en de bestaande opwek en de energieprojecten die al gepland zijn (0,7 TWh). Over twee jaar wordt de RES 1.0 geactualiseerd en maken we de RES 2.0.
Download RES 1.0

De RES 1.0 is een online PDF en bestaat uit een hoofddocument met bijlagen en zes katernen met achtergrondinformatie. Daarnaast is er een samenvatting.

Niet printen
Wij willen het milieu ontzien. Het document is een online PDF en daarom niet geschikt om te printen.

Documenten RES

Hoe en waar kunnen we duurzame elektriciteit opwekken?

Wat zijn de zoekgebieden?

Om de ambitie van 2,7 TWh te halen zijn in de regio 32 zoekgebieden aangewezen. Er zijn verschillende soorten zoekgebieden, ieder met hun eigen kansen en uitdagingen. Algemene zoekgebieden voor zonne-energie zijn grote daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen. Daarnaast zijn er plaatsgebonden zoekgebieden voor zonne- of windenergie, bijvoorbeeld op en bij industrieterreinen en langs wegen. De zoekgebieden zijn nu nog ruim genomen. In het vervolgproces gaan de gemeenten samen met de omwonenden en belanghebbenden bepalen welke plek binnen een zoekgebied het meest geschikt is.

Kaart

Op deze kaart staan de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie in Noord-Holland Noord. Dit zijn alle mogelijke locaties voor het grootschalig opwekken van duurzame energie, inclusief de windturbines en zonnepanelen die nu al in de energieregio staan.

Toelichting op de kaart met zoekgebieden

In een video lichten we de kaart met de zoekgebieden van de energieregio toe. Wat zie je allemaal op de kaart? Waar zijn welke zoekgebieden? Wat zie je op de kaart van de energieregio en wat op de kaart van de deelregio’s?

Bekijk de toelichting

RES-viewer: actuele kaart met zoekgebieden

In de online RES-viewer staat de actuele stand van zaken per zoekgebied.

RES-viewer

Liggen de zoekgebieden vast?

De 32 zoekgebieden in Noord-Holland Zuid in de RES 1.0 hebben geen juridische status. Een zoekgebied krijgt deze status pas, wanneer een gemeente een vergunning voor het plaatsen van windturbines of zonneweides afgeeft. Hieraan gaat een heel proces vooraf. Nadat de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen de RES 1.0 hebben vastgesteld, moeten deze overheden de zoekgebieden opnemen in hun ruimtelijk beleid. Gemeenten passen bijvoorbeeld hun bestemmingsplannen aan en de provincie zorgt dat haar regelgeving zo wordt aangepast dat de RES’en uitgevoerd kunnen worden.

Hoe zijn de zoekgebieden tot stand gekomen?

De regio Noord-Holland Zuid heeft gekozen voor een intensief bottom-up proces, waarmee de vele belangen en opgaven goed in beeld zijn gebracht. Dit vanuit het perspectief van natuur en milieu, de aansluiting op het elektriciteitsnet en of er wel en geen draagvlak is voor opwek van zonne- en windenergie. Hiervoor zijn talloze bijeenkomsten georganiseerd in de deelregio’s en de gemeenten.

Duurzame warmtebronnen

Naast de opwek van duurzame elektriciteit is de warmteopgave een belangrijk onderdeel van de RES. Deze wordt uitgewerkt in de Regionale Structuur Warmte (RSW). Doel van deze opgave is gebouwen te verwarmen zonder aardgas. Voor de RES 1.0 is op regionaal niveau afgesproken de mogelijke duurzame warmtebronnen in kaart te brengen en samenwerking op te zetten. Om die reden is in de RSW in de RES 1.0 een gezamenlijke werkagenda opgesteld om ontwikkelingen en innovaties op de voet te volgen, toe te passen en aan te jagen.

Hoe gaat het proces verder?

De transitie naar duurzame energie is een forse opgave. Daarom is de RES een meerjarig traject. Iedere twee jaar wordt de RES geactualiseerd: na RES 1.0 volgt de RES 2.0, de RES 3.0 enzovoorts. In de RES 1.0 staan de zoekgebieden die de komende twee jaar verder onderzocht en uitgewerkt worden. Hierbij wordt gezocht naar de optimale oplossingen van dat moment. Zoekgebieden kunnen afvallen of worden aangepast. Ook kunnen nieuwe zoekgebieden worden toegevoegd. In het traject naar de RES 2.0 gaan we van zoekgebieden naar specifieke opweklocaties en vervolgens naar concrete energieprojecten. De gemeenten betrekken inwoners en belanghebbenden hier opnieuw bij.

Download RES 1.0

De RES 1.0 is een online PDF en bestaat uit een hoofddocument met bijlagen en zes katernen met achtergrondinformatie. Daarnaast is er een samenvatting.

Ga naar downloadpagina

De principes van de RES

Het RES-proces heeft veel mensen op de been gebracht. Er zijn vele bijeenkomsten georganiseerd in de deelregio’s en de gemeenten. Er is kennis gedeeld, er zijn stevige discussies gevoerd en veel aandachtspunten meegegeven. Over een aantal onderwerpen was iedereen het eens. Daarom zijn dat de uitgangspunten voor de realisatie van de ambitie.

Bekijk de principes

10 feiten over de RES

Er zijn veel vragen over de RES en het proces. Daarom hebben we tien feiten op een rij gezet.

Heeft u een vraag? Kijk dan in ons overzicht van meest gestelde vragen of stel een vraag.

Ga naar 10 feiten over de RES

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord