Samen aan de slag aan uitvoeringstafels RES Noord-Holland

In de Regionale Energiestrategieën (RES’en) van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid hebben we afspraken gemaakt over de opwek van zonne- en windenergie en hernieuwbare warmte. Willen we deze ambities realiseren, dan hebben we slimme samenwerkingen en innovatieve oplossingen nodig. Na de zomer stellen overheden, stakeholders en andere betrokkenen daarvoor samen een uitvoeringsprogramma op voor beide RES-regio’s van Noord-Holland. Wilt u meedenken? Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.

Hoe pakken we het aan?

In september en begin oktober gaan we samen in gesprek aan zogenoemde ‘uitvoeringstafels’. Aan iedere uitvoeringstafel wordt een onderwerp uit de RES 1.0 behandeld. De gesprekken moeten leiden tot inzicht in de werkzaamheden, samenwerkingsafspraken en de organisatie van ‘hulpbronnen’ voor de uitvoering. De uitvoeringstafels zijn voor de twee RES-regio’s samen. Als het nodig is, passen we het programma per RES-regio aan in een deel- of vervolgsessie. Eventuele aanvullende onderwerpen worden ondergebracht in één van de zeven tafels of ze krijgen een eigen tafel. De uitkomsten van de tafels vormen input voor het concept Regionaal Uitvoeringsprogramma voor RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. De colleges van gemeenten, provincie en de waterschappen stellen deze vervolgens in december vast.

Welke uitvoeringstafels zijn er?

De programmaorganisaties van de RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid zorgen voor de organisatie en de verslaglegging van de uitvoeringstafels. Iedere uitvoeringstafel heeft andere deelnemers en werkvormen. De (voorlopige) indeling van de tafels is als volgt:

  1. Participatie en communicatie
  2. Kennis delen en ontwikkelen
  3. Monitoring
  4. Proces naar RES 2.0
  5. Regionale samenwerking warmte
  6. Zon op dak
  7. Opwek op land (of water)
  8. Eventuele aanvullende tafel

Doet u mee?

Heeft u ideeën over één of meer van deze onderwerpen? Wilt u meepraten of -luisteren? U kunt zich via onderstaande link aanmelden voor één of meer uitvoeringstafels. Daarbij kunt u ook aangeven of en zo ja welk onderwerp u nog mist. Voor sommige onderwerpen zal één bijeenkomst volstaan, voor andere zijn meerdere bijeenkomsten nodig. Alle bijeenkomsten vinden overdag plaats in september en oktober en zijn online (via Zoom).

Aanmelden

1. Participatie en communicatie

Nu het proces om de RES 1.0 op te stellen is afgerond, breekt een nieuwe fase aan die vraagt om een andere invulling van de participatie en communicatie.
De gemeenten zijn aan zet om inwoners en belanghebbenden te betrekken bij de realisatie van zon- en windprojecten. Iedere gemeente geeft hier op eigen wijze invulling aan. Aan deze uitvoeringstafel worden wensen en ideeën opgehaald voor participatie en de mogelijkheden om hierin samen te werken. De beoogde uitkomst van deze uitvoeringstafel zijn aanbevelingen die worden opgenomen in het Regionale Uitvoeringsprogramma RES. Hiermee kunnen gemeenten hun participatieproces verrijken. Het Regionale Uitvoeringsprogramma RES loopt parallel aan eventuele lokale activiteiten om de afspraken uit de RES te concretiseren. Omdat participatie en communicatie onlosmakelijk verbonden zijn, worden aan deze uitvoeringstafel ook aanbevelingen geformuleerd over communicatie, zowel met betrekking tot de publiekscommunicatie over de energietransitie als over procescommunicatie voor het opstellen van de RES 2.0 (start sept. ’22).

Voor meer informatie over deze uitvoeringstafel kunt u contact opnemen met programmamanager Odile Rasch, ORasch@alkmaar.nl.

2. Kennis delen en ontwikkelen

De energietransitie is een uitdagende opgave. Tijdens de uitvoering zullen we nog veel met en van elkaar leren. De afgelopen twee jaar zijn tijdens het opstellen van de RES maandelijkse kennissessies georganiseerd. Uit een evaluatie is gebleken dat er veel animo is om dit voort te zetten. De vorm, onderwerpen en met welke kennispartners bepalen we samen.

De beoogde uitkomst van deze uitvoeringstafel is een (jaar)plan voor een kennisprogramma waarin nadrukkelijk samenwerking wordt gezocht met relevante partijen in de provincie en daarbuiten. En waar ook ruimte is voor kennisuitwisseling met collega’s binnen overheden, met professionele stakeholders, marktpartijen en wellicht ook inwoners.

Voor meer informatie over deze uitvoeringstafel kunt u contact opnemen met programmamanager Odile Rasch, ORasch@alkmaar.nl.

3. Monitoring

In de RES van NHN en NHZ zijn ambities vastgelegd voor de opwek van zonne- en windenergie voor 2030. Om zicht te hebben op de realisatie van deze ambities wordt een monitoringsprogramma opgesteld. Voor dit programma moeten keuzes worden gemaakt als: Wat gaan we monitoren (opwek zon/wind, realisatie ‘huizen van het gas’, CO2-reductie)? Vanuit welke bronnen? Wie hebben we daarbij nodig en hoe brengen we het in beeld?

De beoogde uitkomst van deze uitvoeringstafel is input voor een monitoringsstrategie met antwoord op bovenstaande en andere vragen en met afspraken over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Voor meer informatie over deze uitvoeringstafel kunt u contact opnemen met programmamanager Wies Thesing, WThesingh-vanEijk@alkmaar.nl.

4. Proces naar RES 2.0

Hoewel de RES 1.0 nog maar net is vastgesteld, kijken we vanuit het programma vooruit welke stappen nodig zijn voor de RES 2.0. Vragen die hierbij kunnen worden gesteld zijn: Wie betrekken we? Hoe organiseren we betrokkenheid? Hoe passen specifiek gemeentelijke trajecten in de RES 2.0? Zijn er nieuwe onderwerpen die we willen opnemen in de RES 2.0?.

De beoogde uitkomst van deze tafel is input voor een richtinggevend startdocument voor het proces naar RES 2.0. Dit startdocument wordt voor de zomer van ’22 vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen (de RES 2.0 heeft als deadline juli ’23).

Voor meer informatie over deze uitvoeringstafel kunt u contact opnemen met programmamanager Marco Berkhout, berkhoutm@noord-holland.nl.

5. Regionale samenwerking warmte

De warmtetransitie is een zeer complexe opgave. Gemeenten zijn aan zet om stap voor stap de gebouwde omgeving van het aardgas af te koppelen en aan te sluiten op hernieuwbare warmtebronnen. Bij de ontwikkeling van bovenregionale warmtebronnen is samenwerking noodzakelijk. Gemeenten, provincie en waterschappen hebben ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid hierbij.

De beoogde uitkomst van deze uitvoeringstafel is input voor een samenwerkingsagenda voor NHN en NHZ tot RES 2.0 (de RES 2.0 heeft als deadline juli ’23).

Voor meer informatie over deze uitvoeringstafel kunt u contact opnemen met programmamanager Odile Rasch, ORasch@alkmaar.nl.

6. Zon op dak

In de RES van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid is een grote ambitie neergelegd voor zon op grote daken en parkeerplaatsen. De realisatie ervan kent nog veel uitdagingen. Vragen die op tafel liggen zijn onder meer: Welke obstakels zijn er? Hoe kunnen we de obstakels oplossen? Wat is er nodig om de ontwikkeling te versnellen? Wie heeft welke rol?

De beoogde uitkomst van deze uitvoeringstafel is een eerste aanzet tot samenwerkingsafspraken voor de realisatie van zon op grote daken en parkeerplaatsen en een ondersteuningsprogramma voor gemeenten om initiatieven te stimuleren en te versnellen.

Voor meer informatie over deze uitvoeringstafel kunt u contact opnemen met programmamanager Odile Rasch, ORasch@alkmaar.nl.

7. Opwek op land (of water)

Bijna iedere gemeente heeft een of meerdere zoekgebieden voor zon of wind op land (of water). Het proces van zoekgebied tot vergunningverlening is complex en heeft vaak een lange looptijd. Binnen het netwerk van de RES is veel kennis van de verschillende facetten van dit proces. Aan deze tafel zoeken we gezamenlijk antwoorden op onder meer de volgende vragen: Welke stappen moeten worden genomen om te komen van zoekgebied tot vergunning? Welke ‘hulpbronnen’ zijn aanwezig? Wat mist? Welke samenwerkingsverbanden zijn nodig? Hoe sluiten we het beste aan bij de lokale dynamiek?

Onderdelen hiervan worden ook besproken aan de tafels Participatie/communicatie en Kennisdeling.

De beoogde uitkomst van deze uitvoeringstafel is een eerste aanzet tot samenwerkingsafspraken en een ondersteuningsprogramma voor gemeenten om initiatiefnemers te kunnen begeleiden en ondersteunen.

Voor meer informatie over deze uitvoeringstafel kunt u contact opnemen met programmamanagers Marco Berkhout, berkhoutm@noord-holland.nl.

8. Eventuele aanvullende tafels

Op basis van de deelname-inventarisatie wordt bepaald of er aanvullende tafels ingericht worden.

Het onderwerp energie-infrastructuur wordt ondergebracht bij de Taskforce Energie-infrastructuur. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met programmamanager Marco Berkhout, berkhoutm@noord-holland.nl.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord