Informatie voor volksvertegenwoordigers


18 november 2020

Op deze pagina vindt u informatie over het proces en uw rol daarin als volksvertegenwoordiger. Ook komen onder meer de planning, informatie over de participatie tot nu toe en antwoorden op de meest gestelde vragen aan bod.

Actueel

Wat nemen we mee uit het benen-op-tafelgesprek?

Tijdens het online benen-op-tafelgesprek op 4 november gingen circa 50 volksvertegenwoordigers uit Noord-Holland met elkaar in gesprek over hun rol bij het proces van de Regionale Energiestrategie. Er werd teruggeblikt op het proces tot aan de concept-RES. Is er voldoende gelegenheid geweest om de rol als volksvertegenwoordiger in te kunnen vullen? En wat leert dit ons voor het vervolgproces, richting de RES 1.0 en verder? Duidelijk werd dat volksvertegenwoordigers het een complex proces vinden en het moeilijk kunnen uitleggen aan hun inwoners. In dit document vindt u een korte samenvatting van het gesprek. Hierin zitten voor zowel volksvertegenwoordigers als voor ons als programmaorganisatie adviezen om mee te nemen naar het proces rondom vaststelling van de RES 1.0. Ook kunt u de bijeenkomst terugkijken via deze link.

Advies Commissie MER: Besteed aandacht aan de samenhang tussen de zoekgebieden

De RES NHZ is, samen met energieregio Noord-Holland Noord en energieregio’s in Gelderland, Zuid-Brabant en Zuid-Holland, pilotregio geweest voor de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER). De Commissie MER heeft haar advies gereed en concludeert: ‘De RES-regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid beschikken over een systematisch opgebouwde concept-Regionale Energiestrategie (RES) met goede en gedegen milieu-informatie. Er ligt een goede basis om de stap naar de RES 1.0 te maken en voor latere milieueffectrapportages.’ Zij adviseert om bij de verdere uitwerking aandacht te besteden aan de samenhang tussen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie (zon en wind). Lees hier het advies.

Het advies van de commissie MER wordt verwerkt in het vervolg naar de RES 1.0.

Doorrekening Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

De concept-RES is op 6 oktober aangeboden aan het Nationaal Programma RES. In de bijlagen van de concept-RES zijn alle ontvangen reacties, alternatieve plannen en visies en wensen en bedenkingen van de raden, provincie en waterschappen toegevoegd. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de 30 concept-RES’en. Het PBL verwacht voor het eind van dit jaar de eerste inzichten te kunnen delen met de regio’s zodat de aanbevelingen kunnen worden meegenomen in het proces naar de RES 1.0. Uiterlijk 1 februari wordt de analyse van alle concept-RES’en door PBL openbaar gemaakt.

Concept-RES NHZ

Proces

Reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’

Gemeenten, provincie, waterschappen en betrokken partijen in het RES-proces zijn aan de slag gegaan met alle reacties. Ze worden samen met de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen en de verschillende reacties gecategoriseerd en waar mogelijk voorzien van een antwoord in de reactienota ‘Op weg naar RES 1.0’. Voor sommige onderwerpen wordt pas na de RES 1.0 een antwoord verwacht of een besluit genomen, omdat we nog niet alle kennis of informatie hebben. Hierover gaan we de komende periode opnieuw met elkaar in gesprek aan zogenaamde thematafels.

De reactienota is input voor verdere uitwerking naar de RES 1.0.

Concretisering zoekgebieden: eerste stap in langjarig proces

Vanaf oktober wordt een eerste stap gezet om de zoekgebieden voor zonneweides, grote zonnedaken en/of windturbines verder te onderzoeken en concreter te maken. Hierbij worden inwoners en andere belanghebbenden betrokken. Ook wordt dan onderzocht, bijvoorbeeld samen met energiecoöperaties, wat de mogelijkheden zijn van lokale (financiële) participatie in projecten. Het verder uitwerken van de zoekgebieden is een langjarig proces om uiteindelijk tot vergunningverlening te kunnen overgaan. Ieder zoekgebied vraagt een eigen aanpak op basis van de specifieke kenmerken van dat gebied. De betrokken gemeenten zijn hierbij primair aan zet. Zij worden waar nodig ondersteund door de programmaorganisatie van de RES NHZ en de Participatiecoalitie Noord-Holland (een samenwerking tussen de energiecoöperaties en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland).

Online vragen stellen

Ook is er online de mogelijkheid voor volksvertegenwoordigers en overige belangstellenden om vragen te stellen.

Stel uw vraag over NHZ

Besluitvorming RES 1.0

Alle informatie, inclusief verrijking vanuit industrie, landbouw en mobiliteit, wordt gebruikt om de voorliggende concept-RES’en te verbeteren, verrijken en concreter te maken. Het eindresultaat is de RES 1.0. Deze ligt in mei/juni 2021 ter besluitvorming voor bij alle gemeenteraden, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Uiterlijk 1 juli 2021 moet de vastgestelde RES 1.0 worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

Meer informatie over het proces

Participatie

De concept-RES is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces. In onze provincie hebben bijna gelijk verdeeld over de twee energieregio’s meer dan 3.000 mensen deelgenomen aan één van de 117 bijeenkomsten die hiervoor zijn georganiseerd. Alle verslagen zijn beschikbaar via de websites van de energieregio’s. Hoe de participatie voor de concretisering van de zoekgebieden eruit komt te zien, is nog niet te zeggen. Dat wordt per zoekgebied maatwerk en wordt in eerste instantie ingevuld door betrokken gemeenten, waterschappen, provincie en andere belanghebbenden. Vanuit de programmaorganisaties wordt de participatie vooral ondersteund door het beschikbaar stellen van kennis over een zoekgebied (gebiedspaspoort) of over specifieke thema’s die hier een rol spelen. Het kan hierbij gaan over energie-infrastructuur, leefbaarheid, natuur- en milieuaspecten, etc. De Participatiecoalitie Noord-Holland biedt waar nodig en gewenst ondersteuning aan de gemeenten. Een belangrijk thema dat voor alle zoekgebieden aan de orde komt is financiële participatie: hoe kan de omgeving meedelen in de opbrengsten van het opwekken van duurzame energie.

Veelgestelde vragen

Tijdens het proces om tot de concept-RES te komen en na publicatie van de concept-RES’en hebben we veel vragen ontvangen. Hieronder staan een aantal vragen uitgelicht.

In Noord-Holland Zuid zijn vragen gesteld over zoekgebieden in de buurt van het Goois Natuurreservaat en het Gooimeer. De vragen komen voort uit ongerustheid dat de inpassing van windturbines de natuur en de beleving van het authentieke landschap schaadt. In antwoord hierop is aangegeven dat het Gooimeer een zoekgebied is onder voorwaarde dat dit als ‘experimenteergebied’ wordt aangemerkt. Dat wil zeggen dat hier kleinschalig kan worden gekeken hoe naast opwekking van duurzame energie gestreefd kan worden naar verbetering van de biodiversiteit. Binnen het Goois Natuurreservaat zijn geen zoekgebieden voor zonne- of windenergie opgenomen, maar wel aan de randen hiervan. Vanuit een aantal locaties in het reservaat zou zicht kunnen ontstaan op windturbines. In de concretisering van de zoekgebieden wordt hier in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden aandacht aan besteed.

Vragen en antwoorden NHZ

Visies van belanghebbende organisaties

Voor en na de presentatie van de concept-RES’en hebben Natuurmonumenten en LTO hun visie op de concept-RES en de energietransitie gepubliceerd. Daarnaast hebben wij tijdens de vele bijeenkomsten een aantal stakeholders en deskundigen gevraagd hun visie op het proces en de inhoud van de RES te delen. Hieronder vindt u informatie en links naar een aantal filmpjes die we tijdens de bijeenkomsten maakten. En lees hier het interview met Sijas Akkerman, directeur Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland; ‘De energietransitie biedt ook kansen om natuur en landschap te behouden’.

Interview met Ton van Schie van LTO Nederland en Ruth IJspeert van CampinaFriesland over wat zij doen om boeren te helpen bij het opwekken van duurzame energie.

Interview met Kristel Lageweg van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Zij ziet de RES als een instrument om de energietransitie daadwerkelijk uit te voeren.

Meer informatie, feiten en cijfers en inspiratie 

Interview met Steven Slabbers, onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Over zijn ruimtelijke visie op de energietransitie in Noord-Holland.

Interview met Taco Kuijers, ruimtelijk ontwerper. Over onderzoeken naar meervoudige ruimtegebruik bij zonne- en windenergie.

Kansen voor meervoudig ruimtegebruik

Opwekking van hernieuwbare energie vraagt ruimte. Tegelijkertijd kan deze opgave helpen bij andere opgaven die ook ruimte vragen, zoals woningbouw, natuurontwikkeling, recreatie en landbouw. Om het RES-proces te ondersteunen hebben ruimtelijk ontwerpers een aantal onderzoeken gedaan naar toepassingen van zonne- en windenergie in combinatie met andere opgaven.

Lees meer

Dashboard energietransitie

In het dashboard ‘Energietransitie in Noord-Holland’ staan cijfers, kaarten en informatie die inzicht geven in het energieverbruik, de CO2-uitstoot, duurzaam opgewekte energie en de energie-infrastructuur in Noord-Holland. Het dashboard kun je raadplegen voor de provincie als geheel, maar ook per RES-regio (Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid) en op deelregioniveau. In het dashboard zijn gerealiseerde en geplande grootschalige zonprojecten en wind-op-landprojecten te zien.

Lees meer

Feiten en cijfers

Hoeveel woningen kunnen door één windturbine van energie worden voorzien? Welke ruimte nemen windturbines en zonneweides in beslag? Lees in het in de factsheets. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel om inzicht te krijgen in de opgaven en de complexiteit van de energietransitie. Factsheets Economie: werkgelegenheid, Toerisme, agrisector en bedrijfsleven, Ruimte en hinder en Energiegebruik- en opwek.

Lees meer

Factsheets elektriciteits-bronnen en warmtebronnen

In de factsheet over elektriciteit lees je meer over windenergie, zonne-energie, biomassa, kernenergie, waterkracht en waterstof.

In de factsheet over Warmte lees je meer over restwarmte, geothermie, aquathermie, biomassa, groengas en waterstof.

Lees meer

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord