Informatie voor volksvertegenwoordigers


20 mei 2021

Op deze pagina vindt u informatie over het proces en uw rol daarin als volksvertegenwoordiger.

Actueel

Online reflectiebijeenkomst voor volksvertegenwoordigers op 19 mei

Hoe bereidt u zich voor op uw rol in de besluitvorming van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0)? De programmaorganisaties RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid organiseerden hiervoor samen met de provincie op woensdag 19 mei (19.30-21.30 uur) een online reflectiebijeenkomst voor raadsleden, Statenleden en leden van algemeen besturen van de waterschappen.

Ambitie: 2,7 TWh met ruimte voor zorgvuldige afweging

De Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid is gepubliceerd. Het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Hiervan wordt nu al 0,7 TWh opgewekt. En er staat in hoe zij de warmtetransitie wil versnellen. Dit is een haalbare ambitie met voldoende ruimte voor een zorgvuldige afweging. Belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van deze ambitie is om tot een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten te komen door middel van zorgvuldige participatie en het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom per project. In mei en juni 2021 besluiten de gemeenteraden en de algemeen besturen van de waterschappen over RES 1.0. Begin juli doet Provinciale Staten dit. Meer informatie over de RES 1.0 vindt u op de pagina RES 1.0.

Raadsinformatiebrief

Lees hier de laatste Raadsinformatiebrief van februari 2021. Bekijk de vorige Raadsinformatiebrieven op de pagina Documenten.

Agenda

Bekijk onze agenda voor meer bijeenkomsten, zoals onze kennissessies.

Proces

Besluitvorming RES 1.0

De RES 1.0 is klaar voor besluitvorming. De basis voor de RES 1.0 is gelegd in de concept-RES en de reactienota. Daarnaast is er aan thematafels doorgesproken met verschillende inhoudelijke experts en betrokken partijen in het RES-proces over onderwerpen zoals lokaal eigendom, aquathermie en ruimtelijke inpassing. En er zijn stappen gezet binnen een aantal zoekgebieden.

Na bestuurlijke afstemming tussen alle portefeuillehouders RES NHZ en de betrokken stakeholders in het proces, hebben alle colleges op 20 april een besluit genomen over de RES. De RES 1.0 ligt in mei/juni/juli voor bij de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap ter besluitvorming, zodat deze op 9 juli 2021 kan worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

Uitvoeringsprogramma RES

Na de vaststelling van de RES 1.0 wordt verder gewerkt aan de uitwerking van de zoekgebieden en de Regionale Structuur Warmte. Ook worden afspraken gemaakt over de kaders en de aanpak voor het proces naar de RES 2.0. Hiervoor wordt na vaststelling van de RES 1.0 een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld. In de eerste helft van 2021 wordt hiervoor al de eerste input opgehaald, ook bij de volksvertegenwoordigers. Naar verwachting wordt het uitvoeringsprogramma in het najaar vastgesteld door de colleges.

Meer informatie over het proces

Meer informatie over uw rol als volksvertegenwoordiger:

Antwoorden op veelgestelde vragen

De RES 1.0 komt dichterbij. Zoekgebieden worden geconcretiseerd en gemeenten zijn of gaan hierover in gesprek met hun bewoners. Daarbij blijkt dat er nog veel vragen zijn over de RES en het proces. Daarom zetten we tien feiten op een rij waarover veel misverstanden bestaan. Zoals: Wat is nu eigenlijk een zoekgebied? Is het zeker dat daar windturbines of zonnepanelen komen? En hoe ver moeten windturbines van huizen worden geplaatst? Waarom leggen we niet eerst alle daken vol met zonnepanelen? Op onze site en op de site van de NP RES staan nog veel meer feiten en cijfers. En ook het antwoord op de vraag ‘Zijn nieuwe locaties voor zon- en windparken nodig om het klimaatdoel te halen?’ leest u in dit artikel op de website van NP RES.

Online vragen stellen

Ook is er online de mogelijkheid voor volksvertegenwoordigers en overige belangstellenden om vragen te stellen.

Stel uw vraag over NHZ

Meer informatie, feiten en cijfers en inspiratie 

Kennis & Inspiratie

Bekijk hier video’s met kennis en inspiratie over de energietransitie in Noord-Holland. Video’s van onder andere onze online kennissessies en virtuele bustours. Over het opwekken van hernieuwbare energie met zon en wind en over hoe ondernemers hun bedrijf verduurzamen.

Lees meer

Feiten & cijfers

Hoeveel woningen kunnen door één windmolen van energie worden voorzien? Welke ruimte nemen windmolens en zonneweides in beslag? Hoeveel duurzame energie wekt Noord-Holland Noord op? Antwoord op deze vragen en vele andere feiten en cijfers vind je in het energiedashboard en de factsheets. 

Lees meer

Vraag & antwoord

Wordt er rekening gehouden met de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet? Wat staat er beschreven in de Regionale Energiestrategie? Wat is de relatie met ons duurzaamheidsbeleid?Bekijk hier de meest gestelde vragen over de Regionale Energiestrategie.

Lees meer

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord