Proces Regionale Energiestrategie

Nu de RES’en 1.0 zijn vastgesteld en er een uitvoeringsprogramma ligt, kan in gezamenlijkheid gewerkt worden aan het realiseren van de ambities voor 2030. Het gaat om duurzame opwekking door zonne- en windenergie op land, zon op dak, parkeerplaatsen en geluidsschermen, en om verduurzaming van de warmtevraag van de gebouwde omgeving. Verschillende mijlpalen liggen al vast. Deze geven houvast en duidelijkheid in de samenwerking.

Klik op de afbeelding voor een vergrootte weergave.

Uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma staat hoe gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen samen met belanghebbenden aan de slag gaan om tot concrete energieprojecten te komen. Zonneweides en windturbines hebben impact op de omgeving. Daarom wordt in het uitvoeringsprogramma veel aandacht besteed aan zorgvuldige ruimtelijke inpassing, de afweging van verschillende belangen en participatie en communicatie. Ook gaat het over de regionale samenwerking rondom kansrijke warmtebronnen. Daarnaast staan er afspraken in over het delen van kennis en data, over monitoring én het proces om de RES tijdig te actualiseren tot een 2.0 versie. Het uitvoeringsprogramma geeft een duidelijk beeld van de activiteiten die de aankomende jaren uitgevoerd gaan worden. De colleges van gemeenten, provincie en de waterschappen hebben in december en januari over dit uitvoeringsprogramma besloten. Deze heeft in aanvang een looptijd tot 2025, in 2023 wordt het programma geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Proces RES 2.0

De Regionale Energiestrategie een dynamisch document dat iedere twee jaar wordt herijkt. Actuele ontwikkelingen als aanpassingen in zoekgebieden, belanghebbende innovaties, aangepaste rekenmethodieken krijgen daarin een plaats. Ook samenwerkingsafspraken kunnen tegen het licht worden gehouden en verbeterd. Voor de zomer van ’22 worden de kaders van het proces naar de RES 2.0 vastgelegd. Uiterlijk 1 juli 2023 wordt de RES 2.0 vastgesteld door gemeenteraden, waterschappen en Provinciale Staten.

Monitoring, afstemming en samenwerking

De uitvoering van de RES vraagt om samenwerking tussen overheden, inwoners en alle belanghebbende partijen. Dit vraagt om zorgvuldige monitoring en afstemming. Dit zal door de regionale RES-organisatie worden gefaciliteerd. Om zicht te hebben op de voortgang van de realisatie van de ambities van de RES is een monitoringsprogramma opgesteld. De uitkomsten van de monitoring worden gebruikt voor de afstemming en bij de samenwerking. Ook vormt het input voor de RES 2.0.

RES op weg naar 2030 & 2050

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord