Principes van de RES

Het RES-proces heeft veel mensen op de been gebracht. Er zijn vele bijeenkomsten georganiseerd in de deelregio’s en de gemeenten. Er is kennis gedeeld, er zijn stevige discussies gevoerd en veel aandachtspunten meegegeven. Over een aantal onderwerpen was iedereen het eens. Daarom zijn dat de uitgangspunten voor de realisatie van de ambitie.

  1. Zorgvuldige participatie: bij planvorming kunnen inwoners en belanghebbenden meedenken.
  2. Eerlijke verdeling van de lusten en lasten: er wordt gestreefd naar minimaal 50 procent lokaal eigendom per project.
  3. De wettelijke normen voor afstand en (geluids)overlast blijven het uitgangspunt. Lokale overheden kunnen besluiten tot strengere normen.
  4. Snel realiseerbare energieprojecten worden gestimuleerd, zoals zon op grote daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen.
  5. Er is en blijft ruimte voor nieuwe initiatieven en zoekgebieden.
  6. Bij ieder project wordt gestreefd naar het creëren van toegevoegde waarde voor landschap en natuur en het verzachten van negatieve effecten.
  7. Ruimtelijke samenhang is belangrijk. De provincie neemt het voortouw om deze te bewaken.
  8. Per project wordt verkend waar en hoe kansen gekoppeld kunnen worden, door combinaties te maken met andere opgaven zoals biodiversiteit, waterberging, aanleg van natuur of recreatievoorzieningen.
Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord