Wat hebben we tot nu toe gedaan (zomer 2019)

De Regionale Energie Strategie (RES) raakt aan veel onderwerpen en belangen. De overgang van fossiele naar duurzame energie gaat over economie en werkgelegenheid, kosten en exploitatie, natuur en landschap, ruimtegebruik en hinder, energiegebruik en -besparen. Kortom, de energietransitie is zacht uitgedrukt een complex proces.

De Rijksoverheid wil 1,5 jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord dat alle energieregio’s hun strategieën klaar hebben. Dit betekent dat er keuzes zijn gemaakt, onder andere over wat we waar gaan doen aan energieopwekking. Daarom zijn we in onze regio al begonnen. In de afgelopen maanden hebben we meerdere bijeenkomsten georganiseerd om enerzijds kennis over te dragen, en anderzijds om te beginnen met de analyse:

 • wat is de stand van zaken met betrekking tot energiegebruik, -infrastructuur, welke initiatieven en projecten lopen er al en wat is het beleid van gemeenten en andere betrokken partijen;
 • wat is de theoretische potentie van de ruimte voor opwek van duurzame energie?

Hiervoor zijn meerdere kennisdagen georganiseerd voor ambtenaren en bestuurders, zijn er werkateliers georganiseerd met ambtenaren en regionale belanghebbenden en was er een expertsessie over participatie. De komende maanden gaan we hiermee verder. Hieronder het overzicht:

14 mei – kennisdeeldag ambtenaren (RES NHZ en NHN)

 • Doelgroep: ambtenaren, meerdere beleidsterreinen (multidisciplinair team)
 • Doel van de bijeenkomst: stand van zaken RES NHZ delen, input ophalen voor de analyse (‘foto’) van de deelregio’s (huidige ruimtelijke en energetische situatie & theoretische potentie van de ruimte voor opwek van duurzame energie).
 • Resultaat: 80% versie van de ‘foto’ energie en ruimte

5 juni – Atelier ‘energie en ruimte’ (RES NHZ)

 • Doelgroep: ambtenaren en regionale stakeholders
 • Doel van de bijeenkomst: input ophalen voor de foto van de deelregio’s (huidige ruimtelijke en energetische situatie & theoretische potentie van de ruimte voor opwek van duurzame energie) & inzicht in de opgave per deelregio (serious game).
 • Resultaat: concept versie van de ‘foto’ energie en ruimte

13 juni – Expertsessie participatie (RES NHN en NHZ)

 • Doelgroep: ambtenaren (duurzaamheid, communicatie/participatie) en experts van stakeholders
 • Doel van de bijeenkomst: kennis delen over (lokale) participatie in het RES-proces
 • Resultaat: handreiking participatie (ten behoeve van stap 3 van het RES-proces)

27 juni – Afsluitend atelier ‘energie en ruimte’ (RES NHN en NHZ)

 • Doelgroep: ambtenaren en regionale stakeholders (informatief voor bestuurders en raadsleden)
 • Doel van de bijeenkomst: gezamenlijk afronden van de ‘foto’ en ophalen van leidende principes (welke onderwerpen/koppelkansen/ed. zijn belangrijk voor de deelregio)
 • Resultaat: definitieve versie van de ‘foto’ en groslijst leidende principes (keuzevrij)

Juli-september – Expertsessies

 • Doelgroep: experts en ambtenaren
 • Doel van de bijeenkomst: Gedeeld begrippenkader en kennisniveau, inzicht in methodiek en werking daarvan, draagvlak en legitimatie uitkomsten later in proces
 • Onderwerpen:

‘Omgaan met effecten’

 • Energie opwek en gebruik
  • Natuur en landschap
  • Ruimtegebruik en hinder
  • Directe economie, werkgelegenheid en onderwijs
  • Indirecte economie, werkgelegenheid en onderwijs
  • Exploitatie (werktitel)

‘Handreiking lokale praktijk’

 • Quick wins
  • Hulp bij innovatie
  • Lokale initiatieven en eigendom
  • Financiering

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord