Ambitie RES 1.0 ongewijzigd, zoekgebieden aangepast

Besluitvorming Regionale Energiestrategieën Noord-Holland afgerond

De gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen hebben de afgelopen weken besloten over de Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0 van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Op de gemeente Landsmeer na is de RES overal vastgesteld, vaak met een motie of een amendement. Het resultaat is dat Noord-Holland de ambitie van 6,3 TWh uit de RES 1.0 overeind houdt, maar dat een aantal zoekgebieden aangepast wordt. De RES’en worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES voor doorrekening en advies door Planbureau voor de Leefomgeving. Het proces van de RES gaat nu over naar de uitvoeringsfase. De RES 1.0 wordt tot 2030 iedere twee jaar geactualiseerd.

Zon op dak in Amsterdam

Vanuit beide energieregio’s wordt een forse bijdrage gedaan aan de landelijke doelstelling van 35 TWh duurzame elektriciteit in 2030. De ambitie van de RES Noord-Holland Noord bedraagt 3,6 TWh en die van de RES Noord-Holland Zuid 2,7 TWh. De aanpassingen aan zoekgebieden op basis van de besluitvorming worden in de uitvoeringsfase verwerkt in de online RES-viewer.

Besluitvorming door gemeenten in Noord-Holland Noord

In Noord-Holland Noord hebben alle gemeenten ingestemd met de RES 1.0. Er zijn verschillende moties en amendementen ingediend. Naast moties en/of amendementen voor aanpassingen van zoekgebieden, wordt aandacht gevraagd voor onder meer dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen, de effecten en afstandsnormen voor windturbines en het betrekken van inwoners bij de ontwikkeling van zoekgebieden. Texel ziet af van de voorgestelde volksraadpleging voor windenergie en Stede Broec is tegen de realisatie van zonne-atollen in de Wieringerhoek. Een overzicht van alle moties en amendementen is te vinden op de website Noord-Holland Noord.

Besluitvorming door gemeenten in Noord-Holland Zuid

In Noord-Holland Zuid hebben 28 van de 29 gemeenten ingestemd met de RES 1.0. Alleen de gemeente Landsmeer heeft niet ingestemd. Een groot aantal gemeenten heeft moties en/of amendementen ingediend. Naast moties en/of amendementen die betrekking hebben op een specifiek onderdeel binnen een gemeente, wordt aandacht gevraagd voor het goed afstemmen van de zoekgebieden in de regio, inzetten op lokaal eigendom, het betrekken van inwoners bij de verdere uitwerking en het toepassen van nieuwe technieken. Een overzicht van alle moties en amendementen is te vinden op de website Noord-Holland Zuid.

Besluitvorming door provincie en waterschappen

In de algemeen besturen van de waterschappen zijn beide RES’en zonder verdere aandachtspunten aangenomen. Provinciale Staten (PS) namen de tijd voor een uitgebreid debat over de Regionale Energiestrategieën. Daarbij spraken zij onder meer over de gezondheidseffecten, de geluidsnomen en de afstand tot huizen van windmolens. Ook vroegen zij aandacht voor windmolens met zwarte wieken zodat vogels ze goed zien, de samenwerking tussen gemeenten en participatie door mensen met minder spaargeld. PS dienden 30 moties in waarvan er 15 werden aangenomen. Een motie over onderzoek naar de haalbaarheid van binnendijkse plannen van natuurorganisaties voor de Wieringermeerpolder, als alternatief van de zonne-atollen in het IJsselmeer kreeg een ruime meerderheid. De motie over het terughoudend zijn in de uitwerking van de zoekgebieden in het IJmeer en een motie over het niet plannen van windturbines dichtbij volkstuincomplexen, werden unaniem aangenomen.

Geen raadplegend referendum

‘Noord-Holland Referendum’ diende op 21 juni een verzoek in voor het houden van een referendum over de RES 1.0. Volgens GL, VVD, PvdA en D66 kan over het besluit geen referendum worden gehouden, onder meer omdat de RES 1.0 niet kan worden uitgesteld vanwege spoedeisende of dringende provinciale belangen. De partijen betoogden dat met het Rijk is afgesproken dat de Regionale Energiestrategieën 1.0 op 1 juli klaar moeten zijn en dat deze samen met andere partijen zijn opgesteld. Oppositiepartijen benadrukten dat een referendum de RES niet vertraagt, omdat het een raadgevend referendum is. Na een lang debat besloten Provinciale Staten dat over dit besluit geen referendum kan worden gehouden.

Vervolgproces

Nu de besluitvorming is afgerond, worden de RES’en 1.0 inclusief moties en amendementen aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De verwerking van de moties en amendementen is als volgt:

  • Amendementen met wijzigingen in zoekgebieden binnen de grenzen van een gemeente worden in augustus verwerkt in de online RES-viewer, zodat een actueel kaartbeeld bestaat.
  • Colleges van gemeenten besluiten over moties die betrekking hebben op zoekgebieden in hun gemeente. Na een collegebesluit worden eventuele wijzigingen verwerkt in de RES-viewer.
  • In het najaar wordt een uitvoeringsplan voor beide regio’s opgesteld en worden moties en amendementen die betrekking hebben op de uitvoering van de RES of vragen om nader onderzoek besproken bij de bestuurlijke afstemming hierin verwerkt.
  • De tekst van de RES 1.0 worden niet gewijzigd, omdat deze is vastgesteld door alle deelnemende overheden. In de RES 2.0 worden wijzigingen opgenomen, deze wordt in juli 2023 vastgesteld.

Nu de RES’en zijn vastgesteld, kan in gezamenlijkheid gewerkt worden aan het realiseren van de ambities voor 2030. Na de zomer wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit gebeurt aan zogenoemde ‘uitvoeringstafels’. Aan iedere uitvoeringstafel wordt een onderwerp uit de RES 1.0 behandeld. De gesprekken moeten leiden tot inzicht in de werkzaamheden, samenwerkingsafspraken en de organisatie van ‘hulpbronnen’ voor de uitvoering. De uitkomsten van de tafels vormen het hart van het concept Regionaal Uitvoeringsprogramma voor RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. De colleges van gemeenten, provincie en de waterschappen stellen deze vervolgens eind 2021 vast. De besluitvorming over het uitvoeringsplan is mede afhankelijk van een Rijksbijdrage voor het continueren van het RES-proces.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord