“Wij brengen alle belangen in beeld”

“In de discussie over de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie kijken we samen goed waar we het over hebben. Wat zijn precies de voorstellen voor het gebied? Zijn er voordelen voor de omgeving? Wat is het algemeen belang en wat zijn de deelbelangen?” Aan het woord is Jaap Rebel, coördinator Regionale Energiestrategie en beleidsadviseur energietransitie in de gemeente Haarlemmermeer. “Participatie is ook mensen meenemen in de mogelijkheden en eventuele beperkingen van het gebied. Om op te halen wat zij belangrijk vinden. Dat kan alleen als je eerst een goed beeld geeft en verschillende varianten laat zien.”

Haarlemmermeer heeft in de concept-RES opgenomen dat in 2030 binnen de gemeente 417 GWh aan extra vermogen wordt opgewekt met zon en wind. Daarvoor is een aantal zoekgebieden aangewezen, zoals een gebied van 1000 hectare rond het banenstelstel van Schiphol voor zonne-energie en een gebied tussen Nieuw-Vennep en de Kagerplassen voor (extra) windenergie. De gemeente wil de participatie rondom de concretisering van deze zoekgebieden goed organiseren. “We hebben in oktober de eerste stappen gezet in dit proces en deskundigen gevraagd hun inbreng te leveren in expertsessies. Daarmee ontwikkelen we per zoekgebied varianten. Zo willen we duidelijke uitgangspunten formuleren voor de participatie. De discussie moet gaan over de inpassing van de opwek in het gebied, waarbij deelnemers overigens ook nog steeds kunnen aangeven dat zij bijvoorbeeld géén extra windturbines in Haarlemmermeer-Zuid willen.” 

Na de expertsessies hebben vertegenwoordigers van omwonenden, dorpsraden, initiatiefnemers en grondeigenaren hun inbreng kunnen leveren in zogenaamde ‘verrijkingssessies’. Eén sessie ging over zon en één over wind. “In deze sessies wilden we vooral dat deze stakeholders met elkaar in gesprek gingen over hun belang. Dat hebben ze gedaan. Met de opbrengst uit de sessies formuleren we nu varianten per zoekgebied.” 

Weerstand tegen wind

De sessie over wind was in het bijzonder belangrijk. Bij dorpsraden in Haarlemmermeer-Zuid is weerstand ontstaan tegen het zoekgebied voor vijftien extra windturbines. Zij hadden de indruk dat daarover al een besluit was genomen. “Maar alle scenario’s zijn nog open. Juist daarom willen we een zorgvuldig proces waarin we alle belangen – van tegenstanders én voorstanders van windturbines in dit gebied – goed in beeld brengen. Die beschrijven we in de varianten waarover inwoners en andere betrokkenen kunnen meedenken. Over de varianten kan daarna iedereen in een raadpleging haar of zijn mening geven en de uitkomst daarvan leggen we aan de gemeenteraad voor. Die moet alle belangen én het algemene belang afwegen, om tot een beslissing te komen.”

“Onder inwoners zien we wel verschillen”, vervolgt Rebel. “Er zijn mensen die bijvoorbeeld geen nieuwe windturbines erbij willen. Maar tegelijk zien we ook mensen die het wel zien zitten, omdat er toch al een aantal windturbines staat. Deelnemers aan ateliers gaven aan daar geen problemen mee te hebben. Bij de eerdere plannen voor het windpark Haarlemmermeer-Zuid waren al veel mensen betrokken, ook financieel. We verwachten dus goede belangstelling voor het lokaal eigenaarschap. Daarmee bedoelen we dat omwonenden bij de projecten voor opwek een – bijvoorbeeld financieel – belang kunnen krijgen.”

Voor het zoekgebied voor zonopwek heeft de raad het beleid in het voorjaar al vastgesteld. Ook over de plannen in dit zoekgebied bestaat bij een aantal omwonenden weerstand. “Wij willen uiteraard deze omwonenden tegemoetkomen, maar er zijn ook agrariërs die dit een kans vinden om hun bedrijf toekomstbestendig én duurzamer te maken. Zij hebben de handen ineengeslagen voor opwek van zonne-energie naast het boerenbedrijf. Hierbij willen ze de omliggende dorpen ook betrekken. Ze zijn nu bezig met de ruimtelijke inpassing en hebben een werkgroep met omwonenden opgezet om de mogelijkheden van lokaal eigenaarschap te verkennen. Dergelijke initiatieven zouden verder kunnen uitgroeien zodat iedereen er baat bij heeft.”

Goede afweging door de gemeenteraad 

Intussen gaat de gemeente Haarlemmermeer verder met de participatie. “Daarbij kunnen de plannen steeds bijgestuurd worden. Na iedere fase maken we een overzicht van de input, waarmee we de volgende fase starten. Zo bouwen we voort op eerdere inzichten en dilemma’s. Uiteindelijk krijgt de raad dus de uitkomst van een zorgvuldig participatieproces voorgelegd.” 

Energieopwek in Haarlemmermeer leeft bij de inwoners, vindt Rebel. “We hebben een goede opkomst bij de bijeenkomsten en mensen praten volop mee. Wij verwachten nu dat met het participatieproces veel mensen met elkaar in gesprek gaan en dat een goed beeld ontstaat van de wensen en belangen van alle betrokkenen. We willen graag een goede afweging door de gemeenteraad mogelijk maken.”

Meer informatie over de energietransitie in Haarlemmermeer

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord