Energietransitie maakt ruimte voor nieuwe ideeën

Binnen de gemeentegrenzen van Velsen is veel industrie en bedrijvigheid. Dat biedt kansen voor de energietransitie. Tegelijk zijn er wetten en soms ook praktische bezwaren. Floor Bal, wethouder energietransitie in Velsen, ziet de oplossing in het maken van combinaties. “Inwoners, bedrijven, gemeenten en waterschappen moeten het met elkaar en voor elkaar doen. Daarnaast doe ik een oproep aan het Rijk voor verbeterde wetgeving en onderzoek.”

Ambassadeur van de energietransitie, zo voelt wethouder Floor Bal van Velsen zich. Als zodanig is hij betrokken bij de stuurgroep RES Noord-Holland Zuid. “Een goede binding met de regio is belangrijk. Met elkaar kennis delen en meningen uitwisselen is een essentieel onderdeel van de RES. De stuurgroep zorgt ervoor dat alle wethouders geïnformeerd worden met eensluidende informatie. Verder letten we erop dat raadsleden en griffies tijdig worden geïnformeerd over de agenda van het proces.”

Het proces verloopt tot nu toe goed, vindt Bal. “Iedereen is in de gelegenheid gesteld om iets te vinden van de uitgangspunten. Als college hebben we input geleverd voor de kaarten van de regio, met daarop ingetekend de huidige situatie en projecten die in de pijplijn zitten. Op grond daarvan is in de regioateliers en lokale ateliers vastgesteld wat mogelijke zoekgebieden zijn voor duurzame energieopwekking. Het lokale atelier in Velsen is met zo’n 60 deelnemers goed bezocht.”

Combinatie van mogelijkheden
Op de kaarten die in de ateliers zijn gebruikt, staan onder meer projecten waarvoor Velsen al eerder had gekozen, maar die nog niet zijn uitgevoerd. “We zijn hier in de regio al een tijdje met de energietransitie bezig. Zo willen we een combinatie maken van mogelijkheden bij het Noordzeekanaal en Tata Steel. We hebben zes windturbines in de planning langs het kanaal. In lijn daarmee komen er nu drie turbines bij op het terrein van Tata Steel. Verder is daar ook ruimte voor solitaire bouw van windturbines.”

Bal geeft aan dat daarvoor wel de vergunningverlening aangepast moet worden. “De provincie had de opgave om een aantal megawatt aan windenergie op te wekken. Op grond daarvan zijn vergunningen verleend. Maar met turbines van dezelfde afmetingen kunnen we nu twee tot drie keer meer megawatt opwekken dan voorheen. Ik ben er voorstander van dat de wetgeving op dit punt wordt aangepast. Het Rijk zou hiernaar moeten kijken.”

Zelfvoorzienend dorpje
Ook op de bedrijventerreinen in en om Velsen wordt al langer gekeken naar mogelijkheden voor duurzame opwekking. “We zijn al een tijdje bezig om te kijken of ondernemers op hun terreinen en in het havengebied lokale coöperaties kunnen oprichten om energie op te wekken voor zichzelf en elkaar. Als er energie over is, kunnen ze die aan omwonenden leveren.”

Nieuw is het initiatief van een exploitant van een strandpaviljoen. “De exploitant wil zonnepanelen plaatsen. Maar daarvoor is een dikkere kabel nodig. We hebben andere exploitanten benaderd en die willen ook panelen op hun dak. Inmiddels hebben ze een coöperatie gevormd en Liander gaat de aansluiting verzorgen. Verder hebben we contact met de eigenaren van strandhuisjes. Als zij overstappen op zonnepanelen, hebben we een zelfvoorzienend dorpje op het strand. Het zijn van die ideeën die op een natuurlijk moment komen en de energietransitie, wat ik noem, ‘betaalbaar haalbaar’ maken.”

Nieuwe ideeën
Zo zijn er meer nieuwe ideeën die op zo’n natuurlijk moment komen. “Met het Hoogheemraadschap van Rijnland en HVC praten we over het gebied tussen de Velsertunnel en Wijkertunnel. De waterzuivering en slibverwerkingsinstallatie kunnen warmte leveren aan de omwonenden. Daarnaast verwachten we veel van geothermie. Het Rijk zou hiervoor de bodemgesteldheid uitvoerig moeten onderzoeken. Verder moet de infrastructuur onder de grond geanalyseerd worden, onder andere om vast te stellen of die geschikt is voor het transport van CO2. Als dat zo is, kan Tata Steel die gaan afvangen, zodat het elders opgeslagen kan worden.”

Bal wil maar zeggen dat combinaties maken essentieel is. “Er zijn hierop volop mogelijkheden bij bedrijven, op industrieterreinen, langs infrastructuur en met water. Daar moeten we met elkaar zo goed mogelijk gebruik van maken. De energietransitie is niet voor een enkele groep interessant, maar voor ons allemaal.”

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord