Scenariovorming: samen bepalen we de bestemming

“Dit is de reis die we met z’n allen moeten maken”, zei minister Wiebes in juli bij de behandeling van het Klimaatakkoord in de Eerste en Tweede kamer. Voor de energieregio’s Noord-Holland Noord en Zuid was de reis al veel eerder begonnen. Marco Berkhout, programmamanager Energieregio Noord-Holland Zuid, werkt al sinds begin van dit jaar aan het proces om samen een RES te maken. “In deelregio Amsterdam zijn we de reis begonnen met het maken van een ‘foto’ en het ontwikkelen van drie scenario’s.” Marco Berkhout vertelt.

“In Noord-Holland Zuid hebben we ons vertrek kracht bijgezet met het vaststellen van de startnotitie. Daarna hebben we met elkaar een beeld gevormd van de mogelijkheden, onmogelijkheden, kansen en bedreigingen in de regio. Deze zogenoemde foto is inmiddels beschikbaar en is onze bagage. De volgende stap in het proces om een concept RES te maken is het bepalen van de bestemming; wat zijn de coördinaten van de energietransitie. Dit doen we in scenario-ateliers.

Scenario atelier in Amsterdam (3 september 2019)

De gemeente en tegelijkertijd deelregio Amsterdam heeft hiervoor de primeur en heeft deze ateliers doorlopen. Resultaat is dat er drie uiterste scenario’s zijn gedefinieerd, te weten: ‘maximale energie-opwek’, ‘leefbaarheid’ en ‘kosten’. Hiermee wordt naar oplossingen gezocht voor de energietransitie. De scenario-ateliers waren levendige bijeenkomsten waarbij naar mijn mening het gesprek vooral ging over de kansen voor Amsterdam.

In de zomerperiode zijn de effecten per scenario verder inzichtelijk gemaakt. Hierbij is onder meer gekeken naar de energieopbrengst, de vermindering van de CO2 uitstoot en het ruimtelijk beslag. Met de feiten op tafel is opnieuw gekeken naar de scenario’s en is de uitwerking aangescherpt. Hierbij zijn beleidsadviseurs, professionele stakeholders en bij de energietransitie betrokken partijen zoals de netwerkbeheerder en energiebedrijven met elkaar in gesprek gegaan.

Het resultaat is dat er nu drie scenario’s liggen waarmee Amsterdam het gesprek kan aangegaan met de lokale omgeving. Dit gaat vast nog tot veel gespreksstof leiden, daar is iedereen van overtuigd. Maar dat is precies wat we in deze fase nodig hebben. De reis is begonnen, we weten wat we als bagage meenemen en welke kant we opgaan. Maar waar we precies uitkomen, moeten we met alle belanghebbenden bespreken.”

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord