Scenariovorming: samen bepalen we de bestemming

Met het behandelen van het Klimaatakkoord in de Eerste en Tweede kamer is het dan eindelijk zover; “Dit is de reis die we met z’n allen moeten maken”. (Wiebes, 18 juli 2019 Opiniemakers Elektriciteit Energietransitie Klimaatakkoord, Energie Nederland). Maar de reis is voor de energieregio’s Noord-Holland Noord en Zuid al veel eerder begonnen. Als programmamanager Energieregio Noord-Holland Zuid werk ik al sinds begin van dit jaar aan het opzetten van het proces om samen een RES te maken. In de gesprekken die ik de afgelopen maanden heb gehad, zie ik de ambities en enthousiasme voor de energietransitie, maar zie ik tegelijkertijd dat veel gemeenten nog opzien tegen ‘de reis’.

In Noord-Holland Zuid hebben we ons vertrek kracht bijgezet met het vaststellen van de startnotitie. Daarna hebben we met elkaar een beeld gevormd van de mogelijkheden, onmogelijkheden, kansen en bedreigingen in de regio. Deze zogenoemde foto is inmiddels beschikbaar en is onze bagage. De volgende stap in het proces om een concept RES te maken is het bepalen van de bestemming; wat zijn de coördinaten van de energietransitie. Dit doen we in scenario-ateliers.

Scenario atelier in Amsterdam (3 september 2019)

De gemeente en tegelijkertijd deelregio Amsterdam heeft hiervoor de primeur en heeft deze ateliers doorlopen. Resultaat is dat er drie uiterste scenario’s zijn gedefinieerd, te weten: ‘maximale energie-opwek’, ‘leefbaarheid’ en ‘kosten’. Hiermee wordt naar oplossingen gezocht voor de energietransitie. De scenario-ateliers waren levendige bijeenkomsten waarbij naar mijn mening het gesprek vooral ging over de kansen voor Amsterdam.

In de zomerperiode zijn de effecten per scenario verder inzichtelijk gemaakt. Hierbij is onder meer gekeken naar de energieopbrengst, de vermindering van de CO2 uitstoot en het ruimtelijk beslag. Met de feiten op tafel is opnieuw gekeken naar de scenario’s en is de uitwerking aangescherpt. Hierbij zijn beleidsadviseurs, professionele stakeholders en bij de energietransitie betrokken partijen zoals de netwerkbeheerder en energiebedrijven met elkaar in gesprek gegaan.

Het resultaat is dat er nu drie scenario’s liggen waarmee Amsterdam het gesprek kan aangegaan met de lokale omgeving. Dit gaat vast nog tot veel gespreksstof leiden, daar is iedereen van overtuigd. Maar dat is precies wat we in deze fase nodig hebben. De reis is begonnen, we weten wat we als bagage meenemen en welke kant we opgaan. Maar waar we precies uitkomen, moeten we met alle belanghebbenden bespreken.

Marco Berkhout, programmamanager Energieregio Noord-Holland Zuid

Deel deze informatie:
login bij Noord-Holland Zuid

Bent u betrokken bij de energieregio Noord-Holland Zuid?

slot Log in

login bij Noord-Holland Noord

Bent u betrokken bij de energieregio Noord-Holland Noord?

slot Log in

Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord