Energieregio Noord-Holland Zuid: in 2030 bijna vier keer zoveel duurzame energie

De concept-RES (Regionale Energiestrategie) voor energieregio Noord-Holland Zuid is klaar. Hierin staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In die bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de regio. De energieregio verwacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. In de concept-RES staat waar en hoe deze energie kan worden opgewekt. 

De concept-RES is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaan we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij eerst gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: wind- en zonne-energie. De 29 gemeenten, de provincie Noord-Holland, de drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland Zuid moeten daarbij met elkaar bepalen in welke gebieden meer duurzame energie opgewekt kan worden.

70 lokale bijeenkomsten
In de zes deelregio’s van Noord-Holland Zuid is gekeken naar mogelijke zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Daarbij is rekening gehouden met leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteiten. Inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en land- en tuinbouw hebben hierover meegedacht. Verder is gekeken naar de kosten om de elektriciteitsnetwerken te verzwaren of uit te breiden. Netbeheerders Liander en Stedin zijn betrokken om inzicht te bieden in waar het netwerk makkelijk en moeilijk uitgebreid kan worden. In de energieregio zijn 70 lokale bijeenkomsten gehouden waaraan meer dan 1.500 mensen hebben deelgenomen.

Tijdens de bijeenkomsten was vrijwel iedereen het eens over de noodzaak van het verminderen van de CO2-uitstoot en de transitie naar duurzame energie. Deelnemers zagen daarbij veel kansen. Dat blijkt ook uit de vele initiatieven die er al zijn voor opwek van duurzame energie en energiebesparing in de regio. Aan de andere kant maken mensen zich zorgen over de natuur en het landschap en de cultuur-historische waarden van de dorpen en steden. Ook zijn er zorgen over de negatieve effecten die windturbines kunnen hebben op het woongenot. In de concept-RES zijn de uitkomsten van deze gesprekken verwerkt. 

Hoe en waar?
Tijdens de bijeenkomsten gaven de deelnemers op de kaart van de regio aan welke plekken zij geschikt vinden voor grootschalige opwek van duurzame energie. De voorkeur gaat daarbij uit naar de randen van stedelijke gebieden en gebieden langs weg- en waterwegen. Ook de betrokken bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen hebben aangegeven wat hun voorkeuren zijn. In Noord-Holland Zuid is de ambitie om 1227 ha zonnepanelen en 44 windturbines te plaatsen in 42 zoekgebieden. De zoekgebieden zijn in de concept-RES opgenomen als voorstel.

De concept-RES wordt de komende tijd aangescherpt en aangevuld met de reacties van de deelnemers aan de bijeenkomsten en de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen bestuur van de waterschappen. Ook gaat het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving de RES’en van alle 30 energieregio’s in Nederland doorrekenen om vast te stellen of we met elkaar voldoende duurzame energie opwekken. Vervolgens wordt gestart met het proces om te komen tot de RES 1.0.

Gemeenten
Het aanbod van Noord-Holland Zuid is 2,7 TWh totaal. Deels komt dit van lopende energieprojecten en deels zijn dit doelstellingen en ambities van de gemeenten, waterschappen en de provincie. Alle partners in de energieregio zijn actief bezig met de energietransitie en de landelijke opgave uit het Klimaatakkoord. 

Vervolg: proces blijft gelijk, planning verandert
Vanwege de Corona-crisis is de landelijke planning voor de RES’en aangepast. De deadline voor de indiening van de concept-RES is verschoven van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. De wensen en bedenkingen van gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen en de reacties van de deelnemers aan de regionale en lokale bijeenkomsten worden voor indiening bijgevoegd bij de concept-RES. 

Het proces om tot een RES 1.0 te komen blijft ongewijzigd. Na de zomer wordt gestart met het participatieproces, waarbij de zoekgebieden verder worden onderzocht. Ook hierbij worden inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken. De voorbereiding op dit proces wordt in gang gezet na de vaststelling van de RES in de colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Dit gebeurt nog vóór het zomerreces.

Noord-Holland Noord
Noord-Holland Noord heeft eenzelfde proces doorlopen als Noord-Holland Zuid. De concept-RES van Noord-Holland Noord wordt op 24 april gepubliceerd op www.energieregionhn.nl/conceptRES.

Download de concept-RES als PDF

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord