Concept-RES NHZ en aanbevelingen naar NP RES en PBL

Deze week heeft de energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) de concept-RES voor beoordeling aangeboden aan het Nationaal Programma RES (NP RES) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Samen met betrokken en belanghebbende organisaties en personen is een compleet document afgeleverd, waarin alle (on)mogelijkheden van de energiestrategie in beeld zijn gebracht. Dit is inclusief wensen en bedenkingen van volksvertegenwoordigers en reacties van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met deze concept-RES ligt alles op tafel om het gesprek op weg naar de RES 1.0 inhoud te geven.

De concept-RES is het resultaat van vele onderzoeken en gesprekken. In totaal hebben meer dan 1.500 mensen meegedacht in regionale en lokale bijeenkomsten. Hieronder waren veel bewoners en vertegenwoordigers aanwezig van onder meer gemeenten, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De concept-RES is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, colleges van B&W en dagelijks besturen van de waterschappen. Vervolgens is de concept-RES voorgelegd aan Provinciale Staten, gemeenteraden en algemeen besturen van de waterschappen voor wensen en bedenkingen. Alle wensen en bedenkingen maken integraal onderdeel uit van deze concept-RES. Daarnaast zijn ook alternatieve plannen en ruim 120 reacties van deelnemers aan de regionale en lokale werkbijeenkomsten aan de concept-RES toegevoegd. Alle wensen en bedenkingen en reacties zijn op onze website na te lezen. Dit geldt ook voor alle moties die door raden en Provinciale Staten bij vaststelling van de concept-RES zijn aangenomen.

Bod en aandachtspunten

In de concept-RES staat de eerste inschatting van de mogelijke opwek van duurzame energie tot 2030 en de zoekgebieden waar deze opwek gerealiseerd zou kunnen worden. Daarbij zijn we uitgekomen op 2,7 TWh aan zonne- en windenergie. Dit is bijna vier keer zoveel duurzame energie als dat er nu opgewekt wordt: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. 

In de concept-RES wordt van de Rijksoverheid aandacht gevraagd voor een groot aantal punten die nodig zijn voor een effectieve en tijdige uitvoering van de RES. Het gaat hierbij onder meer om:

  • aanpassing van wet- en regelgeving om snellere en efficiëntere aansluiting van duurzame energieprojecten en transport van duurzame energie mogelijk te maken 
  • aanpassing van wet- en regelgeving om (fiscale) kansen te stimuleren en belemmeringen weg te nemen
  • maatregelen die ertoe leiden dat meer technici worden opgeleid voor de realisering van de energietransitie
  • meer bevoegdheden voor gemeenten in de warmtetransitie
  • aanpassing van de voorwaarden voor SDE-subsidies. De SDE-subsidies zijn vooral gericht op efficiency van energie-opwek. Dit gaat voorbij aan de roep om goede landschappelijke inpassingen, stimulering van biodiversiteit en dubbel ruimtegebruik.

Alle aandachtspunten vindt u in de concept-RES.

Hoe verder

Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat de plannen van alle 30 RES-regio’s van Nederland doorrekenen en analyseren. Aan de hand van deze analyse gaat het NP RES in gesprek met regio’s, het Rijk, koepels, netbeheerders en bedrijven om knelpunten en oplossingen op landelijk niveau te bespreken. In de energieregio Noord-Holland Zuid wordt begonnen met het afwegen van alle wensen en bedenkingen, alternatieve plannen en visies van derden en reacties van deelnemers aan de lokale bijeenkomsten. Dit komt bij elkaar in een reactienota met de titel ‘Route naar RES 1.0’. Naar verwachting besluiten de colleges in december over deze nota. Aan de hand van de nota wordt de huidige concept-RES aangepast naar de RES 1.0.

Lees meer over het proces.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord