Thematafel Ruimtelijke samenhang

Ruimtelijke samenhang is een veelgenoemd thema in de gesprekken met de betrokken overheden en de partners in het RES-proces. Het wordt ook benoemd in een aantal reacties en wensen en bedenkingen. Het gaat dan om de vraag hoe individuele zoekgebieden zich tot elkaar verhouden. En of er gekomen kan worden tot samenhangende ontwerpkeuzes op (boven)regionale schaal, rekening houdend met ruimtelijke aspecten als landschap, natuur, landbouw, recreatie en netinfrastructuur.

Onderzoeksvragen

  • Hoe kunnen we, met de concept-RES-kaart als vertrekpunt, verdere stappen zetten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit? Welke ontwerpvraagstukken zien we in de regio(‘s) in het kader van ruimtelijke samenhang? En hoe pakken we deze gezamenlijk op? 
  • Voor welke samenhangende (zoek)gebieden is behoefte aan gezamenlijke regionale uitgangspunten/ontwikkelprincipes voor de inpassing van energie in het landschap? En hoe zien die eruit (cultuurhistorie, landschappelijke waarden)? 

Deelnemers

Provincie Noord-Holland, gemeenten en waterschappen (beleidsmedewerkers ruimtelijk ontwerp/landschap), natuur- en landschapspartijen (NMF, Natuurmonumenten) en netwerkbeheerders.

Meer weten

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met programmamanager Marco Berkhout, berkhoutm@noord-holland.nl.

Ga terug naar de thematafels

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord