Thematafel Energietransitie: kansen voor agrariërs

Het gebruik van agrarische gronden voor de opwek van zon- en windenergie is een veelbesproken onderwerp tijdens het RES-proces. De meningen lopen uiteen. Waar de één agrarische grond als kans voor opwek ziet, is de ander daarop tegen omdat de opwek ten koste gaat van agrarische productie. 

Onderzoeksvragen

Aan de thematafel ‘Energietransitie: kansen voor agrariërs’ is in twee bijeenkomsten antwoord gezocht op de vragen: Wat is er nodig en mogelijk om de energieopwek op het agrarische erf te realiseren en onder welke voorwaarden is opwek op agrarische grond bespreekbaar?

De thematafel werd georganiseerd door de RES-organisatie samen met LTO Noord.

Eindproduct

Aan de thematafel is een schets van het ‘Erf van de Toekomst’ tot stand gekomen voor akkerbouw- en melkveebedrijven en de glastuinbouw. ‘Erf van de toekomst’ is de werknaam voor de bijdrage die de agrarische sector kan leveren aan de energietransitie door de opwekking en levering van duurzame energie. Daarnaast is onderstaande tekst opgesteld voor de RES 1.0, waarin het antwoord op de onderzoeksvraag helder is verwoord.

Lees meer in H5 van het katern Thematafels:

Hoewel de boeren sterk de voorkeur geven om de agrarische gronden primair te gebruiken voor productie, zijn deze gronden niet bij voorbaat uitgesloten voor de opwek van hernieuw­bare energie. Bij opwek op agrarische gronden is een gebiedsgerichte aanpak nodig. Die aanpak moet recht doen aan de specifieke kenmerken van het gebied, om in de beoogde oplossingsrichting tot een integrale weging van belangen en opgaven te komen. Partijen spannen zich gezamenlijk in om tijdige procesparticipatie van betrokkenen te faciliteren, om zo het draagvlak te vergroten. Bij het afwegen van oplossings­richtingen houden partijen rekening met de ruimtelijke inpassing, het draagvlak bij betrokkenen in het gebied en zorgen zij voor vroegtijdige afstemming met de netbeheerder. Gekozen oplossingsrichtingen zijn goed gemotiveerd en voor iedereen transparant en navolgbaar.

Deelnemers

LTO, ambtenaren van gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen, Liander, vertegenwoordigers van de Greenport en glastuinbouw, Ontwikkelingsbedrijf NHN, de KAVB (vereniging van bloembollencultuur), de Natuur- en Milieufederatie NH, Landschap NH, Windunie, Cono Kaasmakers en Campina. 

Meer weten

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met programmamanager Odile Rasch, ORasch@alkmaar.nl.

Voor informatie over het ‘Erf van de Toekomst’:

Ga terug naar de thematafels

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord