Thematafel Innovatie

Bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie wordt uitgegaan van bestaande en bewezen technologieën voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie. Dit doet niets af aan het feit dat innovatie cruciaal is om de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren. Innovatie leidt immers tot nieuwe oplossingen voor het opwekken, opslaan en transporteren van energie. Die nieuwe oplossingen stellen ons in de toekomst in staat meer tempo te maken, meer opbrengst te genereren met dezelfde ruimtelijke impact of kostenreducties te realiseren. Innovatie is in het RES-proces tot nu toe veelvuldig genoemd. Het ene moment in generieke zin als oplossing voor de toekomst, het andere moment meer specifiek als het gaat om het inpassen van lopende innovaties in het proces. Na de behandeling van de concept-RES en de daaropvolgende reactienota is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd.

Onderzoeksvragen

  • Wat doet de regio Noord-Holland Zuid nu al om innovaties te stimuleren? En hoe kunnen we toekomstige innovaties stimuleren?
  • Welke relevante innovaties zijn er in beeld op het gebied van hernieuwbare energieopwekking?
  • Hoe kunnen innovaties bijdragen aan oplossingen voor het (beter) inpassen van hernieuwbare energie?
  • Hoe kunnen we toekomstige innovaties inpassen?

Eindproduct

Voortbouwend op de samenwerking rondom de Clean Energy Challenge 2018-2019 is vanuit het programma energietransitie van de MRA de verbinding gelegd tussen What Design Can Do en het programmabureau van de RES NHZ. Inzet is het creëren van ruimte voor experiment en innovatie binnen het (vervolg)proces van de RES en voor de rol die design daarbij zou kunnen spelen. Uit de gevoerde gesprekken komt de gezamenlijke notie naar voren dat de energietransitie niet louter als een technologische opgave gezien moet worden, maar ook als een maatschappelijke opgave. Waarbij het sturen op attitude en gedragsverandering minstens zo belangrijk is als de adoptie van nieuwe energiesystemen.
Met andere woorden: gelijktijdig met innovatie, moeten ook sociale innovatie en het ontwerp van participatie op de agenda staan. Het katern ‘Ontwerpgedreven innovatie’ geeft een holistische visie op hoe en waar ontwerpkracht ingezet kan worden binnen de RES. Hierin worden vier actielijnen voorgesteld die weliswaar afzonderlijk aangewend kunnen worden, maar bij elkaar ook onderdeel vormen van een innovatiecyclus waarin experiment, leren en kennisdeling centraal staan.

Deelnemers

MRA bureau, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, WDCD, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.

Meer weten

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met programmamanager Marco Berkhout, berkhoutm@noord-holland.nl.

Ga terug naar de thematafels

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord