Thematafel Ruimtelijke ontwikkelprincipes zonne- en windenergie

Tijdens de provinciale, regionale en lokale ateliers is veel gesproken over de impact van grootschalige energieopwekking op de leefomgeving. Meerdere reacties gingen over een minimale afstand van windturbines tot woningen. Ook uit de reacties op de concept-RES en wensen en bedenkingen van de gemeenteraden, Provinciale Staten en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen kwam de vraag naar voren over zorgvuldig gebruik van de ruimte en maatschappelijk draagvlak. Daarnaast zijn reacties ontvangen over de milieueffecten van grootschalige energieopwekking op de natuur. Er zijn zorgen geuit over windenergie versus vogels en vleermuizen (trekvogels, migratieroutes) en zonneweides in weidevogelleefgebied. Er is aandacht gevraagd voor de milieueffecten van zon op water (onder en boven water). Ook zijn er reacties ontvangen waarin de oproep gedaan werd de natuur te ontzien.

Onderzoeksvragen

Welke algemene (ruimtelijke) voorwaarden willen we toepassen voor het ontwikkelen van zon- en windprojecten in Noord-Holland? Daarbij gaat het specifiek om ontwikkelprincipes voor de leefomgeving en natuur. 

Opgave van de thematafel

De opgave van deze thematafel ‘ruimtelijke ontwikkelprincipes zonne- en windenergie’ was om een handreiking te ontwikkelen voor gemeenten en initiatiefnemers, voor het onderzoeken en uitwerken van zoekgebieden, met oog voor natuur en leefbaarheid. Met de handreiking kan voor de zoekgebieden per thema gezamenlijk bepaald worden welke mogelijkheden er zijn voor opwek van zonne- en windenergie, welke meekoppelkansen er zijn en welke ontwikkelprincipes hierbij horen. Het is wenselijk dat er in de uitwerking van de zoekgebieden ruimte is voor slimme oplossingen met draagvlak. En dit vraagt om maatwerk (op gemeentelijk niveau). Het was daarom niet de bedoeling om in deze thematafel (regionaal) beleid te ontwikkelen voor de ruimtelijke inpassing van zon- en windenergie. 

Eindproduct: handreiking voor onderzoeken van zoekgebieden

De handreiking ‘Onderzoek zoekgebieden en initiatieven, vanuit het perspectief Landschap, Natuur en Leefomgeving’ geeft gemeenten en initiatiefnemers van energieprojecten een kapstok voor het verder onderzoeken en uitwerken van zoekgebieden voor zonne- en/of windenergie. Het geeft inzicht in harde kaders ter toetsing van zoekgebieden en ruimtelijke principes die inspiratie bieden voor de ruimtelijke inpassing. De handreiking wordt samen gebruikt met de RES-viewer van Noord-Holland, waarin de ruimtelijke beleidskaders op kaart zijn gevisualiseerd. De handreiking geeft met behulp van een stroomschema aan, welke afwegingen doorlopen worden en welke ruimtelijke principes hierbij van toepassing kunnen zijn.  

Deelnemers

VEINH, Dorpswerk Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, HVC, Natuur- en Milieufederatie, Oer IJ, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, bedrijfsleven, netwerkbeheerders, RWS, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, Veiligheidsregio, GGD, provincie Noord-Holland, gemeenten en waterschap (beleidsmedewerkers natuur).

Meer weten?

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met programmamanager Wies Thesing, WThesingh-vanEijk@alkmaar.nl.

Thematafel 10 februari 2021

Ga terug naar de thematafels

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord