Thematafel RES in uitvoering: lokaal eigendom en stimulerend beleid voor lokale initiatieven

In het Klimaatakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat bij het realiseren van de doelstellingen voor hernieuwbare energie wordt gestreefd naar 50 procent lokaal eigendom in de uitvoering. De energiecoöperaties (De Vereniging van Energiecoöperaties en Initiatieven Noord-Holland (VEINH)), de Natuur en Milieufederatie en de participatiecoalitie Noord-Holland hebben reacties op de concept-RES meegegeven. De reacties gaan onder andere over lokaal eigendom en de rol van overheden om lokale initiatieven te ondersteunen en te stimuleren. Zij vragen gemeenten en de provincie Noord-Holland om bij de uitvoering van de RES samen met hen op te trekken. 

Onderzoeksvragen

 • Wat is er nodig om het streven van 50 procent lokaal eigendom te halen? 
  • Hoe borg je het streven van 50 procent lokaal eigendom in beleid? 
  • Hoe kan 50 procent lokaal eigendom gefinancierd worden? 
  • Hoe kan iedereen meedoen? 
  • Welke doelgroep kan een koploperspositie innemen en wat is daarvoor nodig?
  • Geef een overzicht van inspirerende en concrete voorbeelden. 
 • Welke instrumenten/mogelijkheden hebben overheden om de ontwikkeling van de lokale initiatieven te stimuleren? Bijvoorbeeld: 
  • Welke voorwaarden voor (proces)participatie en draagvlak zijn wenselijk en hoe kunnen deze worden geborgd? 
  • Gemeentelijk vastgoed en daken bieden kansen: wie ontwikkelt deze projecten en kunnen deze een rol spelen in het streven naar 50 procent lokaal eigendom? 
  • Hoe kunnen we grondspeculatie voorkomen? 
  • Wegnemen van schade voor omwonenden, hoe doe je dat? 

Deelnemers

VEINH/Energie Samen, provincie Noord-Holland, gemeenten en waterschappen, netwerkbeheerder, NVDE/Vattenfall, Invest MRA/NL, SPDE, Nationaal Programma RES, Ministerie EZ/BZK, veiligheidsregio’s.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met programmamanager Roos Peters, vlaarr@noord-holland.nl

Ga terug naar de thematafels

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord