Presentaties & video’s Online reflectiebijeenkomst RES NH

7 september 2020

Tijdens de online reflectiebijeenkomst over de Regionale Energiestrategie Noord-Holland op 18 augustus spraken ruim 130 raadsleden, leden van Provinciale Staten, bestuurders van de waterschappen en belanghebbenden over de kansen, knelpunten en dilemma’s van de energietransitie. Op deze pagina vindt u de opname van het plenaire deel, de presentaties van de Break Out sessies en de vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld en de antwoorden daarop.

Lees hier het nieuwsbericht over de reflectiebijeenkomst:
130 volksvertegenwoordigers in gesprek over energiestrategie

Vragen en antwoorden

De vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, zijn beantwoord in dit document. Er is een onderverdeling gemaakt in plenaire vragen en vragen per Break Out sessie.

Video’s

In het eerste plenaire deel gingen we in gesprek met bestuurders Edward Stigter (gedeputeerde provincie Noord-Holland), Monique Stam (wethouder Heerhugowaard), Thijs Kroese (wethouder Purmerend) en Sander Mager (bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). In onderstaande video kunt u dit deel bekijken.

We sloten de bijeenkomst plenair af met programmamanagers Odile Rasch (energieregio Noord-Holland Noord) en Marco Berkhout (energieregio Noord-Holland Zuid). In onderstaande video kunt u dit deel bekijken.

Break Out sessies

In de 10 Break Out sessies werden presentaties gegeven door Natuurmonumenten, Natuur & Milieufederatie, LTO, Rijkswaterstaat, Alliander, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, provincie Noord-Holland, PWN, Greenport, House of Skills, Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord,  Participatiecoalitie Noord-Holland en het Platform Geothermie. Daarnaast waren ook de opstellers van alternatieve visies op RES voor Noord-Holland Noord uitgenodigd om hun ideeën te bespreken. 

Hieronder vindt u een toelichting van de Break Out sessies, de aanwezige experts en de presentaties die zijn gegeven.

1. Duurzame energie en natuur

Natuur- en milieuorganisaties behoren tot de belangrijke voorvechters van de energietransitie en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd is er weerstand tegen grootschalige opwek met vooral windturbines, omdat dit een aantasting kan zijn van de kwaliteit van het landschap en (trek) vogels. Deze sessie ging over het spanningsveld tussen duurzame energie en natuur.

Experts
Martijn de Jong (Natuurmonumenten) en Jonne Klaver (PWN)

Presentaties

2. Gras en graan en/of zon en wind

Wel of geen opwek van hernieuwbare energie op landbouwgrond? Windenergie levert een agrarische ondernemer per hectare meer op, dan aardappels of graan. En zon op bedrijfsdaken kan een goede investering zijn. Boeren willen wel een bijdrage leveren aan de energietransitie, maar lopen tegen allerlei dilemma’s aan op het gebied van natuur- en milieu, aansluiting op het net etc. Deze sessie ging over (on)mogelijkheden om opwek van duurzame energie te combineren met de landbouwbelangen.

Experts
Jeroen Noot (Greenport) en Ton van Schie (LTO)

Presentaties

3. Lusten en lasten (lokaal eigendom/ financiële participatie)

Acceptatie van het inpassen van windparken en zonneweides wordt vergroot als de omgeving profiteert van de opbrengsten is inmiddels de ervaring uit de praktijk. In Nederland zien we hiervan verschillende vormen: energiecoöperaties, buurten die zich verenigen, particulieren die aandeelhouder worden van een windmolen. Bij wie ligt het initiatief, wat is de rol van de gemeente, wat van de projectontwikkelaar en wat zijn de obstakels? Deze sessie ging over het organiseren van lokaal eigendom van windturbines en zonnepanelen en hoe we de lusten en lasten verdelen.

Experts
Manuel den Hollander (Participatiecoalitie Noord-Holland) en Kristel Lageweg (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie)

Presentaties

4. Energie-infrastructuur en de balans in vraag en aanbod

Het tempo waarin energieprojecten gerealiseerd kunnen worden, is in belangrijke mate afhankelijk van de energie-infrastructuur; van de beschikbare netcapaciteit op een bepaalde locatie. Het net is nu al op sommige plekken overbelast. Deze sessie ging over de (on)mogelijkheden van de netcapaciteit en hoe hier slim mee kan worden omgegaan. Waar is plek op het net, hoe kunnen we vraag en aanbod van energie dicht bij elkaar houden.

Experts
Peter Graafland en Eric Bakker (Alliander)

Presentatie

5. Grote wateren, grote mogelijkheden?

Waar vinden we ruimte voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie? Als we 3% van het IJsselmeer en/of Gooimeer zouden kunnen gebruiken voor windturbines en zonnepanelen, dan levert dit een substantiële bijdrage aan de opgave waarvoor we staan. Het kan op een aantal plekken mogelijk een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en hiermee zouden andere gevoelige locaties op land wellicht niet gebruikt hoeven worden. Maar juist aan de grote wateren zijn veel partijen, belangen en emoties verbonden. Deze sessie ging over die dilemma’s; hoe maak je een integrale afweging.

Experts
Martijn Vos (provincie Noord-Holland) en Ria Kamps (Rijkswaterstaat)

Presentaties

6. Samenwerken voor ruimtelijke samenhang en integraliteit

Behoud van waardevolle landschappen vraagt om een integrale aanpak en samenhang tussen gemeenten, terreinbeheerders, waterschappen, Rijkswaterstaat en de provincie. Want het landschap houdt niet op bij de gemeentegrens. De provincie zit hiervoor samen met gemeenten aan het stuur. Welke uitgangspunten, beleidskaders en visies worden gebruikt?
Deze sessie ging over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Holland behouden blijft.

Experts
Gerjan Streng, Taco Kuijers (ruimtelijk ontwerpers) en Jethro Steijvers (provincie Noord-Holland)

Presentatie

7. Verbinden van warmtevraag en –aanbod

We moeten van het aardgas af. Maar is er voldoende warmte-aanbod naast de andere vormen van verwarming door elektriciteit, waterstof? En wat zijn de kosten? Is dat aanbod duurzaam? Zijn de antwoorden op deze vraag op dit moment betrouwbaar genoeg, want zonder zekerheden, blijven initiatieven uit. Deze sessie ging over warmtebronnen en hoe we deze warmte in huis krijgen.

Experts
Harry de Brauw (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en Frank Schoof (Metropoolregio Amsterdam)

Presentaties

8. Kansen voor het bedrijfsleven en arbeidsmarkt

De energietransitie zorgt voor nieuwe investeringen in isolatie, installaties, etc. en  innovaties. En daarmee werkgelegenheid. Energie wordt steeds meer een vestigingsfactor van energie-intensieve bedrijven. Hoe kunnen gemeenten daarop anticiperen en wat betekent dit voor de arbeidsmarkt? Daar ging deze sessie over.

Experts
Annelies Spork (House of Skills) en Thijs Pennink (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord)

Presentatie

9. Vragensessie over waterstof, kernenergie, biomassa en energiebesparing

De RES beperkt zich met name tot opwek van hernieuwbare energie met bewezen technologieën; zon en wind. En dat terwijl waterstof in opkomst is en de roep om kernenergie vaker gehoord wordt. En biomassa volop onderwerp is van oplopende discussies. En redden we het niet met volop inzetten op energiebesparing?
In deze sessie kon men vragen stellen over deze onderwerpen.

Experts
Jeanot van Belkom (provincie Noord-Holland), Ellen van der Heijden (provincie Noord-Holland), Ingrid Giebels (Servicepunt Duurzame Energie), Gerda Dinkelman (provincie Noord-Holland) en Martijn Koop (DWA)

Bij deze sessie waren geen presentaties.

10. Alternatieve visies voor Noord-Holland Noord

In Noord-Holland Noord wordt door verschillende partijen aan alternatieve visies gewerkt of zijn deze al gepresenteerd. In deze sessie lichtten de belanghebbende organisaties hun visie, en motieven om deze op te stellen, toe. En konden deelnemers vragen stellen.

Experts
Kor Buitendijk (Duurzaam Leefbaar) en Sijas Akkermans (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland)

De presentaties zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

Meer informatie over het proces, de planning, informatie over de participatie tot nu toe en antwoorden op de meest gestelde vragen aan bod.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord