Programma Online reflectiebijeenkomst Regionale Energiestrategie Noord-Holland

Dinsdag 18 augustus, van 19.30 – 22.00 uur
Online via Zoom

Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen duurzame energie en natuur? Moeten we wel of geen opwek van hernieuwbare energie op landbouwgrond toestaan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de omgeving profiteert van de aanleg van een windpark of zonneweide? Vragen waar onder andere raadsleden, Statenleden en leden van de algemeen besturen van de waterschappen in het RES-proces mee te maken krijgen.

Ter voorbereiding op de rol van volksvertegenwoordigers in het besluitvormingstraject rondom de RES organiseren we op dinsdag 18 augustus van 19.30 tot 22.00 uur een online reflectiebijeenkomst (via Zoom) over specifieke thema’s rondom de RES die nu en straks spelen. Hierbij zijn ook stakeholders op het gebied van natuur en milieu, landschap, landbouw, energie en economie aanwezig. 

Programma

19.15 uurVirtuele inloop met filmpje en inloginstructie Zoom
19.30 uurPlenair: Welkom en eventueel aanvullende instructies Zoom
19.33 uur In gesprek met bestuurders:
Edward Stigter (gedeputeerde provincie Noord-Holland),
Monique Stam (wethouder Heerhugowaard),
Thijs Kroese  (wethouder Purmerend),
Sander Mager (bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).
En met u via een poll.
20.05 uur 1e ronde Break Out sessies
20.50 uurKorte pauze en wisseltijd
21.00 uur2e ronde Break Out sessies
21.50 uur Plenair: Afsluitend gesprek met programmamanagers
Odile Rasch (RES NHN) en Marco Berkhout (NHZ). En met u via een poll.
22.00 uurAfsluiting

Break Out sessies

Er zijn twee rondes met Break Out sessies. Bij elke Break Out sessie geven één of twee experts toelichting op het onderwerp en is een gespreksleider aanwezig. Na de toelichting gaan de deelnemers met elkaar in gesprek en kunnen ze vragen stellen. Per Break Out sessie zijn maximaal 25 deelnemers aanwezig, zowel volksvertegenwoordigers als stakeholders.

1. Duurzame energie en natuur
Experts: Martijn de Jong (Natuurmonumenten) en Jonne Klaver (PWN)

Natuur- en milieuorganisaties behoren tot de belangrijke voorvechters van de energietransitie en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd is er weerstand tegen grootschalige opwek met vooral windturbines, omdat dit een aantasting kan zijn van de kwaliteit van het landschap en (trek) vogels. Deze sessie gaat het over het spanningsveld tussen duurzame energie en natuur.

2. Gras en graan en/of zon en wind
Experts: Jeroen Noot (Greenport) en Ton van Schie (LTO)

Wel of geen opwek van hernieuwbare energie op landbouwgrond? Windenergie levert een agrarische ondernemer per hectare meer op, dan aardappels of graan. En zon op bedrijfsdaken kan een goede investering zijn. Boeren willen wel een bijdrage leveren aan de energietransitie, maar lopen tegen allerlei dilemma’s aan op het gebied van natuur- en milieu, aansluiting op het net etc. Deze sessie gaat over (on)mogelijkheden om opwek van duurzame energie te combineren met de landbouwbelangen.

3. Lusten en lasten (lokaal eigendom/ financiële participatie)
Experts: Manuel den Hollander (Participatiecoalitie Noord-Holland) en Kristel Lageweg (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie)

Acceptatie van het inpassen van windparken en zonneweides wordt vergroot als de omgeving profiteert van de opbrengsten is inmiddels de ervaring uit de praktijk. In Nederland zien we hiervan verschillende vormen: energiecoöperaties, buurten die zich verenigen, particulieren die aandeelhouder worden van een windmolen. Bij wie ligt het initiatief, wat is de rol van de gemeente, wat van de projectontwikkelaar en wat zijn de obstakels? Deze sessie gaat over het organiseren van lokaal eigendom van windturbines en zonnepanelen en hoe we de lusten en lasten verdelen.

4. Energie-infrastructuur en de balans in vraag en aanbod
Experts: Peter Graafland en Eric Bakker (Alliander)

Het tempo waarin energieprojecten gerealiseerd kunnen worden, is in belangrijke mate afhankelijk van de energie-infrastructuur; van de beschikbare netcapaciteit op een bepaalde locatie. Het net is nu al op sommige plekken overbelast. Deze sessie gaat over de (on)mogelijkheden van de netcapaciteit en hoe hier slim mee kan worden omgegaan. Waar is plek op het net, hoe kunnen we vraag en aanbod van energie dicht bij elkaar houden.

5. Grote wateren, grote mogelijkheden?
Experts: Martijn Vos (provincie Noord-Holland) en Ria Kamps (Rijkswaterstaat)

Waar vinden we ruimte voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie? Als we 3% van het IJsselmeer en/of Gooimeer zouden kunnen gebruiken voor windturbines en zonnepanelen, dan levert dit een substantiële bijdrage aan de opgave waarvoor we staan. Het kan op een aantal plekken mogelijk een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en hiermee zouden andere gevoelige locaties op land wellicht niet gebruikt hoeven worden. Maar juist aan de grote wateren zijn veel partijen, belangen en emoties verbonden. Deze sessie gaat over die dilemma’s; hoe maak je een integrale afweging.

6. Samenwerken voor ruimtelijke samenhang en integraliteit
Expert: Gerjan Streng, Taco Kuijers (ruimtelijk ontwerpers) en Jethro Steijvers (provincie Noord-Holland)

Behoud van waardevolle landschappen vraagt om een integrale aanpak en samenhang tussen gemeenten, terreinbeheerders, waterschappen, Rijkswaterstaat en de provincie. Want het landschap houdt niet op bij de gemeentegrens. De provincie zit hiervoor samen met gemeenten aan het stuur. Welke uitgangspunten, beleidskaders en visies worden gebruikt?
Deze sessie gaat over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Holland behouden blijft.

7. Verbinden van warmtevraag en –aanbod
Experts: Harry de Brauw (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en Frank Schoof (Metropoolregio Amsterdam)

We moeten van het aardgas af. Maar is er voldoende warmte-aanbod naast de andere vormen van verwarming door elektriciteit, waterstof? En wat zijn de kosten? Is dat aanbod duurzaam? Zijn de antwoorden op deze vraag op dit moment betrouwbaar genoeg, want zonder zekerheden, blijven initiatieven uit. Deze sessie gaat over warmtebronnen en hoe we deze warmte in huis krijgen.

8. Kansen voor het bedrijfsleven en arbeidsmarkt
Experts: Annelies Spork (House of Skills) en Thijs Pennink (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord)

De energietransitie zorgt voor nieuwe investeringen in isolatie, installaties, etc. en  innovaties. En daarmee werkgelegenheid. Energie wordt steeds meer een vestigingsfactor van energie-intensieve bedrijven. Hoe kunnen gemeenten daarop anticiperen en wat betekent dit voor de arbeidsmarkt? Daar gaat deze sessie over.

9. Vragensessie over waterstof, kernenergie, biomassa en energiebesparing
Experts: Jeanot van Belkom (provincie Noord-Holland), Ellen van der Heijden (provincie Noord-Holland), Ingrid Giebels (Servicepunt Duurzame Energie), Gerda Dinkelman (provincie Noord-Holland) en Martijn Koop (DWA)

De RES beperkt zich met name tot opwek van hernieuwbare energie met bewezen technologieën; zon en wind. En dat terwijl waterstof in opkomst is en de roep om kernenergie vaker gehoord wordt. En biomassa volop onderwerp is van oplopende discussies. En redden we het niet met volop inzetten op energiebesparing?
In deze sessie kunt u uw vragen hierover stellen.

10. Alternatieve visies voor Noord-Holland Noord
Experts: Kor Buitendijk (Duurzaam Leefbaar) en Sijas Akkermans (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland)

In Noord-Holland Noord wordt door verschillende partijen aan alternatieve visies gewerkt of zijn deze al gepresenteerd. In deze sessie krijgen de belanghebbende organisaties de gelegenheid om hun visie en motieven om deze op te stellen, toe te lichten. En is er natuurlijk ruimte voor vragen.

Meer informatie over het proces, de planning, informatie over de participatie tot nu toe en antwoorden op de meest gestelde vragen aan bod.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord